Kubanjwe abane e-UCT | 4 UCT students arrested #UCTShutDown

Sakhikhaya Dlala
Ekapa – Kubanjwe abafundi abane beDyunivesithi yaseKapa (UCT) ngokunxulumene noqhankqalazo lwakutsha nje.

Iinkokheli zabafundi zithi aba bafundi bavalelwe kwisitishi samapolisa saseClaremont. Isithethi samapolisa eNtshona Koloni uNoloyiso Rwexana ungqinile ukuba ngenene aba bane babanjiweyo babanjwe emva kokophula umyalelo wenkundla.

I-UCT yafumana umyalelo weNkundla onqanda ulwaphulo-mthetho kuqhankqalazo lwabafundi emva kokuphazanyiswa kwezifundo nemisebenzi yeDyunivesithi ngabafundi abaqhankqalazayo. Sithetha nje abafundi abasixhenxe bangaphandle ngebheyile emva kokubanjwa ngezityholo zokwaphula umyalelo wenkundla.

Lengcinezelo yakutsha nje ivela emva kokuba i-UCT ibindwendwelwe ngamalungu wePalamente weKomiti ejongene naMaziko weMfundo ePhakamileyo ngoLwesine nethe yabongoza abafundi ukuba bavumele iimviwo zibhalwe ngaphandle kwezixholoxholo.

Kungaphelanga neeyure emva koko, i-UCT ikhuphe isaziso lebhaso elingaxelwanga kuye nabani na umntu onokuza nobungqina lolwaphulo-mthetho kuledyunivesithi.

Uqhankqalazo lwakutsha nje luququzelwa ngumbutho ozibiza ngokuba yi-UCT Fees Must Fall. Izikhalazo zabafundi ziquka ukuba i-UCT ibhengeze ukuba akuzukunyuswa maxabiso emfundo kulonyaka ze iseke ikomishoni yophando malunga neziganeko zokuzibulala kwabafundi kuledyunivesithi.

Oku kuza emva kokusweka kwabafundi abasixhenxe kwinyanga ezintandathu ezigqithileyo phantsi kweemeko ezingaginyisi mathe.
Aba bafundi bane bazakuvela kwiNkundla kaMantyi yaseWynberg ngoMvulo.

English Translation:
Cape Town –  Four University of Cape Town (UCT) students were on Friday arrested in connection with the recent protests at the University.
Student leaders say the students are being held at the Claremont Police Station. Western Cape Police spokesperson Noloyiso Rwexana said that four people have been arrested for allegedly violating a court order. 
UCT obtained a high court interdict against unlawful protest after the #UCTShutDown disrupted the provision of classes and other university operations. 7 students are currently out on bail for allegedly violating the same court court.
The latest crackdown comes after the Parliamentary Portfolio Committee on Higher Education visited parliament on Thursday urging student leaders to allow the university to finish the academic term.
A few hours after that the Univeristy put out a reward for people to come forward with any information relating to unlawful action at the univeristy.
The latest round of student protests has been organized under banner of UCT Fees Must Fall. Students demand, among other things, that the univeristy declares a 0% increase in fees and a commission of inquiry into suicide related deaths at the university. This is after more than 6 students died within 6 months in suspected suicide cases.
The four students will appear at the Wynberg Margistrate’s Court on Monday.

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: