Xhwii! Zemk’ iiweave magwala ndini!

Ekapa- Uya esanda umkhuba wokuxhwilwa kweenwelwe ezifakelwayo (weave/wig)  kwiindawo zolonwabo eKapa.

Isiganeko sokuqala seenzeka kwenye indawo yolonwabo yaseKhayelitsha iRands. UNeliswa owayezonwabele nabahlobo bakhe, kwiiveki ezimbini ezigqithileyo, behleli kwitafile ekufutshane nendawo ehamba abantu usixelele isimanga soorhunta benwele. “Ndathi ndizihlele nabahlobo bam ndeva kutsalwa iweave yam ndathi xa ndijonga ndabona intombazana eyaye yazincumisa ngelokuzulisa”.

UNeliswa ubhale kwikhasi lakhe uFacebook esithi lentombazana ingurhunta weenwele si slay-queen esithile kodwa khange afune ukulidiza igama lakhe. Kuvakala nokuba lorhunta weenwelwe ukwangusomashishini wee-weave.

Isiganeko samvanje senzeke Kwa-Ace, enye yeendawo zolonwabo yaseKhayelitsha. Ixhoba ebelizonwabele kunye nomhlobo walo one-weave lisibalisele isimanga seqhinga elisetyenziswa ngootsotsi benwele.

UMizana* usibalisele ibali ngokuthe kwaqhubeka ngobusuku bangoMgqibelo kwa-Ace.

“Bekusemva nje kwentsimbi yethoba ngoMgqibelo siKwa-Ace ngelokuyozonwabisa ze ndeva sendiqhwethwa yenye intombazana isithi ndiyigilile, ndiye ndacela uxolo ke kwangathi akukho nto”, ubalise watsho uMizana. “Ndithe ndicinga ukuba iphelile into ebithethwa yasuke yandithela chuu lantombazana isithi mna andixolisanga, kwaye masiyokuthetha phandle, sahamba ke nomhlobo wam kunye nalentombi neetshomi zayo”, liqhubeke latsho ixhoba.

UMizana uthe bafike nje phandle wakhawuleza waxolisa ngelokunqanda udushe kodwa intombi ebigiliwe ibingafuni nokuva, ivutha ngumsindo. Luqale apho ke udushe uMizana nomhlobo wakhe oneweave bazibone benkulwa kanobom ngabarhunta. “Xhwii! Yohluthw’ iweave yomhlobo wam washiyeka engenanto entloko babe abasisi bengayekanga ukundinkula”. Kuyacaca ukuba lentombi ibifuna ukusebenzisa udushe ukuze ifumane ithuba lokohlutha iinwele.

Eyona nto ibothusileyo kukubona bencediswa ngabafana ababini nekucaca ukuba basebenzisana bonke. Kuthe kusaliwa kunjalo ze kwafika izixhilopothi zoonogada bezokunqanda kodwa baye baqhathwa ngabarhunta bazenza ngoku ngathi ngabo abaphangwayo kodwa uMizana nomhlobo wakhe baye bathethelelwa yindoda eye yalubona oludushe xa lusenzeka.

Sithetha nje uMizana wonga iliso nengalo ezathi zadumba emva kolodushe.
Unalo ibali lokohluthelwa iweave yakho?
Sixelele ku designvernacnews@gmail.com
*Igama elinikwe ixhoba ngelokumkhusela
Follow Sakhi Dlala on Twitter at Mfondiny

    source: hirerush

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: