News, Updates and Press Releases

‘Nitsho ukuba nathi siyikaka’- iBotswana ityityimbisela umnwe iMelika

Ekapa – Ilizwe laseBotswana liyavutha ngumsindo emva kokuba uMongameli waseMelika uDonald Trump echaze amazwe ase-Afrika namanye njengafana ‘nomngxuma wangasese’.

UTrump usebenzise lamagama xa ebedibana neqela lamalungu wendlu yowiso-mthetho eMelika.

IBotswana ikhuphe ingxelo ngoLwesihlanu apho ithe ibize unozakuku waseMelika eBotswana yaze yagqithisa umyalezo wokuchasa kanobom izimvo zikaTrump. IBotswana izibuzele kwilizwe laseMelika ukuba esisithuko samazwe ase-Afrika siquka nelalizwe kusini na.

Eli lizwe lithe alazi ukuba kutheni na uTrump ezakuthuka i-Afrika ekubeni iMelika inobudlelwane obufana macala nesininzi samazwe ase-Afrika.

Isikhabe kanobom esisithuko iBotswana njengesingena nkathalo, ihlazo nesizele bubuhlanga. Bacebe iSADC neManyano yamazwe ase-Africa (AU) ukuba bazikhabe ngawo amane ezizimvo zikaTrump.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.