News

‘Nitsho ukuba nathi siyikaka’- iBotswana ityityimbisela umnwe iMelika

Ekapa – Ilizwe laseBotswana liyavutha ngumsindo emva kokuba uMongameli waseMelika uDonald Trump echaze amazwe ase-Afrika namanye njengafana ‘nomngxuma wangasese’.

UTrump usebenzise lamagama xa ebedibana neqela lamalungu wendlu yowiso-mthetho eMelika.

IBotswana ikhuphe ingxelo ngoLwesihlanu apho ithe ibize unozakuku waseMelika eBotswana yaze yagqithisa umyalezo wokuchasa kanobom izimvo zikaTrump. IBotswana izibuzele kwilizwe laseMelika ukuba esisithuko samazwe ase-Afrika siquka nelalizwe kusini na.

Eli lizwe lithe alazi ukuba kutheni na uTrump ezakuthuka i-Afrika ekubeni iMelika inobudlelwane obufana macala nesininzi samazwe ase-Afrika.

Isikhabe kanobom esisithuko iBotswana njengesingena nkathalo, ihlazo nesizele bubuhlanga. Bacebe iSADC neManyano yamazwe ase-Africa (AU) ukuba bazikhabe ngawo amane ezizimvo zikaTrump.

Advertisements

Categories: News

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s