Ukutshona kukaMendi

Samuel Edward Krune Mqhayi
Ewe, le nto kakade yinto yaloo nto.
Thina, nto zaziyo, asothukanga nto;
Sibona kamhlope, sithi bekumelwe,
Sitheth’engqondweni, sithi kufanelwe;
Xa bekungenjalo bekungayi kulunga.
Ngoko ke, Sotase! Kwaqal’ukulunga!
Le nqanaw’, umendi, namhla yendisile,
Na’igazi lethu lisikhonzisile!
Asinithenganga ngazo izicengo;
Asinithenganga ngayo imibengo;
Bekungenganzuzo zimakhwesikhwezi,
Bekungenganzuzo ingangeenkwenkwezi.
Sikwatsho nakuni, bafel’eAfrika,
KwelaseJamani yaseMpumalanga,
NelaseJamani yaseNtshonalanga.
Bekungembek’eninayo kuKumkani,
Bekungentobeko yenu kwiBritani.
Mhla nashiy’ ikhaya sithrthile nani,
Mhla nashiy’iintsaposalathile kuni,
Mhla sabamb’izandla, mhla kwamanz’amehlo.
Mhla balil’oonyoko, bangqukrulek’ooyihlo,
Mhla nazishiy’ezi ntaba zakowenu,
Nayinikel’imiv’imilmb’ezwe lenu
Aitshongo na kuni, midak’ akowethu,
Ukuthi “Kwelo zwe nilidini lethu?”
Ngesibinge ngantonina ke kade?
Idini lomzi liyintonina ke kade?
Asingamathol’amaduna omzina?
Asizizithandwa zesizwe kade na?
Ngoku kuthethe ke siyendelisela,
Sibhekis’ezantsi, sihlahla indlela.
AsinguHabheli na idini lomhlaba?
AsinguMesiya na elasezulwini?
Thuthuzelekani ngoko, zinkedama!
Thuthuzelekani ngoko, bafazana!
Kuf’omnye kade mini kwakhiw’ omnye;
Kukhonza mnye kade’ ze kuphil’ abanye;
Ngala mazwi sithi, thuthuzelekani,
Ngokwenjenje kwethu sithi, yakhekani.
Lithatheni eli qhalo labadala,
Kuba bathi: “Akuhlanga lungehlanga!
Awu! Zaf’int’ezinkulu zeAfrika!
Isindiwe le nqanawa, ‘de yazika,
Kwf’amakhalipha, amafa nankosi,
Agazi lithetha kwiNkosi yeeNkosi.
Ukufa kwawo kunomvuzo nomvuka
Ndinga ndingema nawo ngomhla wovuko,
Ndingqambe njengomnye osebenzileyo,
Ndikhanye njengomso oqaqambileyo.
Makuba njalo!
    source: wikipedia

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: