News

Tona ya Kgoro ya Thuto ya Godimo le Tlhahlo o fa polelo UCT ka thuto ya go se lefelwe.

Hunadi Seabela

Kapa – Tona ya Kgoro ya Thuto ya Godimo le Tlhahlo, Professor Hlengiwe Mkhize, o tlile go fa polelo yunibesithi ya Kapa ka Labone. Mkhize o tlile go swara kopano ya tshedimosano le baithuti, SRC le mekgahlo ya dipolotiki ya baithuti mabapi le melaotheo ye mefsa ya mmuso ka thuto ya go se lefelwe.

Tsebiso ye e kwalakwaditswe go boraditaba mesong ya Labone la go feta. Pego e bile la gore kopano ye ke karolo ya diteko tsa kgoro go sedimosana le bohle go diragatseng ga polisi ya thuto ya godimo ya go se lefelwe go baithuti ba go tswa malapeng a go se ikgone bjale ka ge go tsebisitswe ka Disemere ya ngwagola.

Polelo ye e tla swarelwa khampaseng ya godingwana (UCT), NSLT ka 17h00 lehono.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s