News, Updates and Press Releases

Abahlohli abaNtsundu bazakuqhankqalazela ukuqeshwa komhlophe e-UCT

Ekapa – IGqugula labahlohli abaNtsundu kwiDyunivesithi yaseKapa lizimisele ukuqhankqalazela ukuqeshwa komhlophe endaweni yoNtsundu kwisikhundla sesekela-nqununu kuledyunivesithi

IBlack Academic Caucus (BAC) ikhuphe isaziso soluqhankqalazo ngeCawe kwikhasi uFacebook. Kwesi saziso eliqela likhalazela ukuqeshwa kuka Njingalwazi Lis Lange owaqashwa kunyaka ophelileyo njengeSekela Nqununu kwicandelo leMfundo nokuHlohla.

IBAC ithi loNjingalwazi uwa phantsi kwimilanginiselo ebekelwe lomsebenzi kwaye ukuqeshwa kwakhe akuncedi kwanto kwingqesho ngolingano.

‘Lo mgqatswa waqeshwa nangona sakhatywayo isicelo sakhe yiSenethi yase-UCT’, ikhalaze yatsho iBAC. Isenethi luqokelelo lweentloko zamasebe, ii-Dean kunye nemasekela wazo kunye nenqununu namasekela wayo. Lengqokelela iquka amalungu ayi-365.

Eliqela likwakhalezela ukuba omnye wabagqatswa oNtsundu ‘noyingcaphephe enamava’, uNjingalwazi Elelwani Ramugondo, wabhengezwa ‘njengongenakuqashwa’. IBAC iphawule yathi okukuqeshwa komhlophe ongenamava maninzi ngaphezu kontsundu onamava kubonakalisa ukuba ucalu-calulo ngokobuhlanga sisiqhelo esibandakanya namasebe aphezulu e-UCT.

IBAC imemelele abantu ukuba badibane e-Azania House (igama loqhankqalazo lwe-Bremner House) kwikhampasi esembindini ngoLwesine ngentsimbi yesibhozo.

‘Sincede sitshintshe ledyunivesithi ibeyidyunivesithi yase-Afrika esinokuzingca ngayo sonke’, lihlabe ikhwelo latsho eliqela.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.