Sincokole nemvumi u Sine ngengoma yakhe yokuqala ethi Fool For You

Sibuze imvumi uSine imibuzo elisibhozo emva kokuba ekhuphe ingoma yakhe entsha ebizwa Fool For You

Ngubani uSine, engowaphi?
USine yintombi ekhule ithanda umculo kakhulu,uneminyaka eyi 23 ngowase King Williams Town. Ufunde pha primary and high school waziswa ekapa ke kuba ezofunda umculo eUCT.

Waqala nini ukucula?
Ucula ndiqale ndisafunda ibanga lesibini, bendimane ndicula kwikwayara yesikolo,oko ke ndafunda bendithanda ukwaziwa ngomculo ngoba bendingaphoswa nto edibene nomculo esikolweni. Ndikhulile ke yaqina lento yalo mculo nayo. Ndithe ke ngonya u-2014 ndangenela ukhuphiswano lwe Clash of the Choirs nalapho ndavela ndagqithela kwelinye inqanaba lolukhuphiswano emva kokunikwa i-Golden Ticket. Ndaba ngowokuqala ke ukufumana indawo kwikwayara ka Simphiwe Dana kula nyaka, oku kwenzeka phambi kokuba ndizokufunda umculo e-UCT. Kwakungekho lula ke ngoba kwanyanzeleka ukuba ndiqinisekise umama wam ukuba ndandithabatha indlela eyiyo kwaye ndizakuphumelela.  

Khawunabe ngoluncuthu lwakho lengoma?
Le ngoma ibhalwe ngu Mnotho Gumede endadibana naye e-UCT, nguye owabhala lengoma ze wadinga umntu ongumXhosa ukuba ayicule ngoba wayibhala ngesiXhosa ngoko wacela mna ze wayithanda indlela endayicula ngayo wasele endinika nje ngeyeyam. Ngelishwa mna andika kwazi ukubhala iingoma ndazi nje ukucula ngeengoma endiqhelileyo.

Kutheni ukhethe ukuyithiya ngesiNgesi nje lengoma kunesiXhosa?
Kuba ingabhalwanga ndim ndiyinikwe seyithiwe Fool for you andinalo ulwazi lokuba kutheni ekhethe isingesi.

Ndima engakanani edlalwa lulwimi xa ubhala iingoma zakho?
Xa bekunothiwa ndiyakwazi ubhala bendinothi kungoba uyakwazi ukuzibhenca ukuba uziva njani kakuhle ngolwimi lwakho kunolunye ulwimi kwaye naxa uyicula ucula into oyiva ngaphakathi ukwenzel’ uzomamelisa abantu into eyinyani kuwe.

Usebenze nabani?
Ndisebenze no Mnotho Gumede ondibhalele le ngoma and mastered the beat as well and recorded me also.

Yeyiphi imvumi esakhasayo onqenela ukusebenza nayo?
Uyandixaka lo mbuzo ngoba kuvele kuthi thaaa abantu abaninzi engqondweni yam kodwa akunani, ndingathanda usebenza no Amanda Black kunye no Nathi.

Emva kwalengoma, likhona icwecwe elizayo?
Ewe lingakhona lona xa sinosebenza oko qha simane sibanjezelwa sisikolo apha naphaya kodwa nizobona ngam kwakhona.


Mamela uncuthu lwengoma Fool For You apha

    source: soundcloud

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: