Tshekatsheko Ya In His Quest

By: Tshegofatso Mabutla


Ke rile go boela laboraro go ya go bogela In His Quest ya ba gona ke ikana go sesa bošeletša. Mathomong ke lletše, labobedi ke ba ntšheditše mahlo dinameng, laboraro ke hlabetše le bona! Tshekatsheko e ke e ngwala ke theeleditše mmino wa papadi. Ke tloga ke le botša gore ke katogile moleko wa go yo bogela labone. Yona e ya kganyoša, ka gorealo maetšhwaro a ka a amogelega. Peu e epetšwe pelong yaka. Bohlatse bjo bo nthuša go kušiša tsebe go kwa, bohlale bjo bo tšwelletšego papading: “Nguvu Ya Mbegu”. Ke seema sa Shwahili, sona se re: Maatla a peu.
In His Quest e anegwa ke baithuti ba lesomepedi bja bokgoni bjo bo golo ko Little Theatre. Ba tsena Centre for Theatre, Dance and Performance Studies ko Yunibesity ya Motse Kapa. Papadi e e phetagaditšwe ka tsela ya makgonthe tii tii. Mandla Mbothwe o hlahlile papadi ka diswantšho tša go fapafapana, a tswelapele a tsenya le dipalo tša Steve Bantu Biko. Mangwalo a seXhosa wona otlogile a re gatelela ka wona: dika, dieema le direto tša go kgahla babogi. Le ge e se ke kušiši, ke kwele ka mekgolokwane ya tumelelano le boikgantšho go tšwa go babogi, gore moo gona tema ya gage e bogale. Ge ba hlabela dipina mo papading, lethabo ga se lentsu la go hlaloša gabotse gore maikutlo a ka a be a le seemong se se bjang. Ke ntšhitše meeno ka moka ge ba thoma go opela. Ruri Nolufefe Mtshabe o tšhegofaditšwe bjalo ka sešupetšwa sa mmino.
Papadi e e ka arogantšhwa dikarolong tše tharo tša bohlokwa: o seke wa lebala mabaka a ntwa, ela hloko matlakgolo a mothomoso, bofelo bja apartheid ga bo sepedišane le tokologo ya mothomoso. In His Quest e go lahlela nageng e mpšha ya batho baso bao ba ipakelago seriti le tokologo ka kakaretšo. Bokgoni bja ba bapadi bja go raloka dikhehlana tša go itaola ka bjala, ba boa ba raloka baithuti ba go gwanta. Go molaleng gore ba šomila kakudu go nnetefatša boleng bja kanegelo ya bona. Papadi ye e etapele ke dipalo tša Biko tša go ama monagano wa batho baso. Yona e go bošetša morago nnakong ya megwanto mo Afrika Borwa ka fase ga kgatelelo ya apartheid. Ba bapatša letšhogo la dinako tšela, tshekatshekišo, dipolao le go hlobogwa ga bohle re ba lobileng ntweng. Yona e ka šoma bjalo ka lenaneo la go thoba pelo go bao ba dibonego difahlwa tše. Go baswa e eletša tsebo le bohlokwa bja go lwantšha kgatelelo ya bathobaso.
Difahlego tša babapadi di be di kganya bophelo, seo se fapantšha tsela ya tiragatšo le maikutlo a babogi ka tsela yeo ke palelago go ihlaloša. Seo ba be ba sekwa pelong, le rena re sekwele. Tebogokgolo ke ya mohuta wa polelo ya mmele papading, polelo ya go subeletša go bina. Jacki Manyaapelo le Mzokthula Gasa ba šomile bothakga ka go hlola polelo ye mpšha ya mmele papading. Ge ba lahlela menwana godimo ba nyakana le modimo ke tshwantšhišo ya dihlopa tša batho baso bao ba lwelwang tokologo, ba nyakana le maatla a modimo, ba kgopela le kopano ya bathobaso. Gona le typewriter ye e be ele gare ga sefala. Mongwe wa bagwera baka o  rile go ibona le yena a re: “it reminds me of Biko’s: I write what I like, they always went to type on it after something pivotal happened on stage”. Palo ya sotlego. Seswantšho sa hlokego  ya thuto.
In his Quest e tsoša maikutlo ka moka mmeleng, le maboya a matsogo. Se opaletšwego ke go sekwa ka ditsebe, se fihlile maikutlong le mahlong. Babogedi ba be ba elela dikeledi marameng, bangwe sale ba tomola mahlo. Seo ke se gopolang gabotse ke gore re, re tšwele re lapile ge papadi efela. Mongwe wa babogi o rile: “ I wish I could live in their world”. Bonneteng bohle babogi ba dumetše gore ge In Hi Quest e ka gašwa gape. Re tlo boa le ditšhabatšhaba go ibona gape!

    source: supplied

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: