Bazimisele ukugweb’ indlala abafundi e-UWC

Umbhali Wethu
EKapa – Abafundi beDyunivesithi yaseNtshona Koloni (UWC) bazimisele ukugweb’ indlala yabafundi ikakhulu ngexesha leemviwo zesiqingatha sonyaka.
Eliphulo laqalwa kwinyanga ephelileyo ngumbono we-Each One Feed One UWC  laze lancediswa ngumbutho wabafundi iPan Africanist Student Movement of Azania (PASMA). Umququzeli weliphulo uTiwonge Kondowe uthe injongo yeliphulo kukuncedisa abafundi bakwazi ukuba nento eya phanstsi kwempulo loxa bejongene nezifundo zabo. UKondowe uthe yena neqela lakhe bancedisa ngokwenza isidlo esiquka isonka esiqatyiweyo, isiselo kunye nesiqhamo. Oku kubiza iR30.
UMalito Neo ongusihlalo wePASMA kuledyunivesithi uthe libaluleke kakhulu eliphulo ekuhlangabezeni nmceli-mngeni wokunqongophala kokutya kubafundi. “Eli phulo alincedisi ngokutya nje kuphela, kodwa liqinisa ubudlelwane phakathi kwabafundi, ukwenzela nabo bazibona bengamalolo ngenxa yendlala bazibone benabantu ababancedisayo”, uphawule watsho uNeo. UNeo uqhubeke wathi kubalulelikile ukuba xa kuncedwa abantu abangathathi ntweni lonto ingenziwa ngendlela egqemfezayo okanye ezakubabizela amehlo kodwa yenziwe ngembeko nendlela ezakubenza aba bafundi bazive bekhuselekile.
Ukuba ufuna ukufaka isandla kweliphulo sebenzisa ezinkcukacha zingezantsi:
E.S. Boadu Nedbank
Account number: 1142144682
Parow 103910 Current account
Ungathumela isiqinisekiso sentlawulo ku: eachonefeedoneuwc@gmail.com
 
 

    Source:ewn.co.za

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: