News, Updates and Press Releases

Siyohlulakala ngumthamo wezigulane isibhedlele saseKhayelitsha

Umbhali Wethu

Ekapa – Isibhedlele esikhulu saseKhayelitsha sikuxinzelelo olumandla nanjengoko umthamo wezigulane ungaphaya kwenani elifanele kukuthwala sesisibhedlele.

Oku kuvele emva kokuba kuvele imifanekiso yezigulane ezilele phantsi kwiGumbi Lonyango Ulungxamisekileyo kwesisibhedlele.

Unfanekiso obonkaliso izigulane zilelele phantsi kwiGumbi Lonyago Olukhawukezileyo

U-Akhona Mxatule uthe utata wakhe ufumane ingozi yemoto ngeCawe, waze xa efika esibhedlele waxelelwa ukuba zonke iibhedi zigcwele waze wafakwa kuluhlu lwabantu abalindiliyo. Ngethuba sigqibela ukuthetha naye ngoLwesibini, uMxatule uthe utata ebengekancedwa nangona nje imeko yakhe imaxongo. Ubawo uMxatule ayinguye yedwa oleli ngandletyana nye nanjengoba kukho nabanye abantu.

Esi sibhedlele sisohlulakala nje sijongene nabantu ababalelwa kwizigidi ezimbini abahlala kulelokishi. Ibhedi zesisibhedlele zingamakhulu amathathu ngokweenkcazelo yeSebe leZempilo eNtshona Koloni.

Isithethi selisebe uSithembiso Magubane uvumile ukuba ngenene esisibhedlele siyosisakala luxanduva lokunika unyango olukhawukezileyo kuwo wonke umntu oludingayo. UMagubane uthe oku kungenxa yamanani aphezulu wabantu abangena kumasango wesisibhedlele benamanxeba wodushe olwenzeka ekuhlaleni. UMagubane uziphikile izityholo zokulaliswa kwabantu phantsi ngabasebenzi esithi zikhona izitulo zokuhlala wonke ubani kodwa ezinye izigulane ziyazikhethela ukulala phantsi.

Akuqali ukubanje kwesisibhedlele, kwiinyanga ezimbini ezigqithileyo amalungu wendluyowiso-mthetho agaleleka kwesisibhedlele engaxelanga baqaphela ukuba kukho ukunqogophala kweebhedi, abasebenzi, kwaye baninzi abasebenzi abanamava abagxothiweyo nabaphantsi kweenkqubo zoluleko.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.