News

Siyohlulakala ngumthamo wezigulane isibhedlele saseKhayelitsha

Umbhali Wethu

Ekapa – Isibhedlele esikhulu saseKhayelitsha sikuxinzelelo olumandla nanjengoko umthamo wezigulane ungaphaya kwenani elifanele kukuthwala sesisibhedlele.

Oku kuvele emva kokuba kuvele imifanekiso yezigulane ezilele phantsi kwiGumbi Lonyango Ulungxamisekileyo kwesisibhedlele.

Unfanekiso obonkaliso izigulane zilelele phantsi kwiGumbi Lonyago Olukhawukezileyo

U-Akhona Mxatule uthe utata wakhe ufumane ingozi yemoto ngeCawe, waze xa efika esibhedlele waxelelwa ukuba zonke iibhedi zigcwele waze wafakwa kuluhlu lwabantu abalindiliyo. Ngethuba sigqibela ukuthetha naye ngoLwesibini, uMxatule uthe utata ebengekancedwa nangona nje imeko yakhe imaxongo. Ubawo uMxatule ayinguye yedwa oleli ngandletyana nye nanjengoba kukho nabanye abantu.

Esi sibhedlele sisohlulakala nje sijongene nabantu ababalelwa kwizigidi ezimbini abahlala kulelokishi. Ibhedi zesisibhedlele zingamakhulu amathathu ngokweenkcazelo yeSebe leZempilo eNtshona Koloni.

Isithethi selisebe uSithembiso Magubane uvumile ukuba ngenene esisibhedlele siyosisakala luxanduva lokunika unyango olukhawukezileyo kuwo wonke umntu oludingayo. UMagubane uthe oku kungenxa yamanani aphezulu wabantu abangena kumasango wesisibhedlele benamanxeba wodushe olwenzeka ekuhlaleni. UMagubane uziphikile izityholo zokulaliswa kwabantu phantsi ngabasebenzi esithi zikhona izitulo zokuhlala wonke ubani kodwa ezinye izigulane ziyazikhethela ukulala phantsi.

Akuqali ukubanje kwesisibhedlele, kwiinyanga ezimbini ezigqithileyo amalungu wendluyowiso-mthetho agaleleka kwesisibhedlele engaxelanga baqaphela ukuba kukho ukunqogophala kweebhedi, abasebenzi, kwaye baninzi abasebenzi abanamava abagxothiweyo nabaphantsi kweenkqubo zoluleko.

Advertisements

Categories: News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s