Azakurhoxiswa amatyala wabafundi #FeesMustFall

Ekapa – Kulindeleke ukuba arhoxiswe amatyala ajongene nabafundi ababebanjwe ngethuba lephulo i #FeesMustFall kwiDyunivesithi YaseKapa (UCT) ngonyaka u-2017.
Abatyholwa uNsovo Shandlale, Qondiswa James, Khaya Maneli, Sihle Lonzi (obengekho), Ndumiso Gina (obengekho, egula), Lerato Sereake kunye noManna Storm (obengekho) bajongene nezityholo zokudelela umyalelo wenkundla ongqamene noqhankqalazo lwe #FeesMustFall e-UCT kwinyanga yeNkanga 2017.
UJames no Shandlale bajongene nezityholo zokuhamba ze esidlangalaleni mhla kwakuvalwe zonke iingcango zaledyunivesithi kwiphulo elalibizwa ngokuba yi #UCTShutDown ngomhla wesi-3 EyeNkanga 2017.
Igqwethwa labatyholwa uLufuno Musetsho uxelele inkundla ukuba amatyala ajongene nababafundi azakurhoxiswa emva kokuba benze umsebenzi wasekuhlaleni ozakulandelwa luhlolo lwesimilo ngumbutho ojongene nokuguqula isimilo sabatyholwa.
Eli nyathelo liyafana nelo lithatyathwe ematyaleni aquka uMasixole Mlandu kunye no Athabile Nonxuba.
UStorm kulindeleke ukuba abuyele kwakho enkundleni ngomhla we- 19 EyeKhala, uLonzi ngosuku olulandelayo, abanye abatyholwa ngomhla wesi-8 EyeThupha.

    source: the conversation

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: