Keteko ya dingwaga di le lekgolo morago ga tsalo ya ga Madiba

By: Clifford Mongwegelwa
Mono ngwana e leng ngwaga wa 2018, Aforika Borwa e e keteka ngwaga wa bo masome a mabedi le bone morago ga go bona kgololosego go tswa mo pusong e e neng e dirisa kgethelolo ya mmala go busa  e bong puso ya apartheid. Ngwaga ona o nnile le tshimololo e e itumedisitse ba le bantsi fa Moporesidente Gedleyihlekisa Jacob Zuma a ne a lebogela tiro e le ka ntlha ya kgatelelo go tswa go komiti kgolo ya lekoko la African National Congress (ANC) e e neng e bakwa ke borukutlhi le bosenyi mo pusong ya ga Rre Zuma. Morago ga foo Rre Cyril Ramaphosa o ne a tsnngwa mo tirong eo ke lekoko la ANC mme a tsaya maikano a go isa naga eno kwa pele le go netefatsa gore isago ya yone e jesa diwelang.
Moporesidente Ramaphosa o rwele marapo mo ngwageng o Moporesidente wa maloba wa Aforika Borwa Rre Nelson Mandela a ka bong a ne a tshwara ngwaga wa bolekgolo mo kgweding eno ya Phukwi e tlhola malatsi a le some le borobedi a le mo lefatsheng le le ka kwano. Fa o le motho yo o salang dipolotiki morago o tla lemoga gore motho yo a neng a kgothatsa Ramaphosa go kgotlhelela mo go tsa dipolotiki ke ena Madiba, Rre Mandela jaaka a ne a bidiwa ke ba ba mo ratang, ka foo e ne ya re Ramaphosa a tlhongwa jaaka moporesidente rotlhe ra itse gore o tla leka go busa jaaka Madiba a ne a busa segolo bogolo jang Lekoko la ANC le theile ngwaga wa 2018, Ngwaga wa ga Nelson Mandela le Mme Albertina Sisulu, Bagaka ba kgololosegho ya ma Aforika borwa.
Mo kgweding eno ya Phukwi re bone go kekekiwa go utlwala botshelo jwa ga Madiba. Go setse go dirilwe madi a dipampiri ka fa leineng la gagwe, Aforika Borwa borwa yotlhe e ne ya keteka letsatsi la gagwe la matsalo ka go dira metsotso e le some a marataro le bo supa e mo go yon aba dikgwebo le ba diredi puso ba emisitseng ditiro go thus aba ba dikobo dikhutswane ka o se ba neng ba kgona. Re bona le diyunibesithi le mekgatlho e e farologaneng e tshwara dithutiso le dipuo ka ga botshelo jwa gagwe. Re bone moletlo mogolo o mo go one re ne ra bona Moporesidente wa maloba wa dinaga tse di kopaneng tsa Amerika e bong Barack Obama a ne a tlile go tla go buwa ka botshelo le semelo sa ga Madiba. Obama o ne a tsibosa lefatshe segolo bogolo jang Moporesidente Ramaphosa le kabinete ya gagwe ka botlhoka jwa go busa ka botshepegi le ka manontlhotlho.
Madiba o ne a dumela mo goreng maAforika Borwa ba tlhoka go tshwaragana gore Aforika Borwa e ye kwa pele. O ne a dumela mo goreng baeteledipele ba tshwanetse go baya sechaba kwa pele mme ba tshepagale ka matlotlo le ka bodiredi mo sechabeng, mo  tshireletsong ya bana le basadi, le gore basadi batshwanetse go amogela jaaka banna mo ditirong le go fiwa menyetla e e tshwanang le ya banna. Madiba o ne a dumela mo Aforika borwa e rotlhe re tshelang ka tekano le kwa ntle ga kgatelelo epe. Mo go ketekeng dingwaga di le lekgolo tsa ga Madiba dibui tsotlhe di gakolotse botlhe ka ga se mme se e nnile monyetla gore rotlhe re le sechaba gore re dira eng go tokafatsa naga ya Aforika Borwa. Ke yona e Rre Tokyo Sexwale a e bitsang Mandela-ism mm eke tsona dilo tse re di ketekang ka go keteka dingwaga di lekgolo tsa ga Madiba.
Mono ngwaga re bone mokomisinara wa South African Revenue Services (SARS) a emisiwa mo tirong, boto ya Eskom e bontsha nnete gore madi a ntse a jewa, Tonakgolo tsa Porofense ya Bokone Bophirima e lebogela tiro ka ntlha ya kgatelelo go tswa mo sechabeng, Moporesidente a lebogela tiro le go lebisiwa kwa kgotla tshekelo ka nthla ya borukutlhi le bosenyi, lookwane la dikoloi le tlhtlogileng ka tlhotlhwa le tlhotlhwa ya dijo e ileng godimo moo sechaba se sotlegang re lemoga gore Aforika Borwa e fa e leng teng ka go tlhoka boeteledipele jo bo direlang sechaba ka nnete le ka botshepegi. Re sa itlhokomolose bagaka ba bangwe b aba lwetseng kgololosego le ditshwanelo tsa botho mo nageng e, go botlhoka go keteka ngwaga o wa bolekolo wa ga Madiba gonne re ikgopotsa gore Demokerasi e go buiwang yona e similogile kae mme e ne e tshwanetse gore isa kae le gore a mme re santse re ya koo kapa re lebile go sele re le sechaba.  


English summary:
Madiba envisioned a united South Africa and vehemently believed that it was the only way our country could progress into the powerhouse that it has the potential to be. He believed in a leadership style that was people-centric, in leadership full of integrity and faithfulness in the use of the resources of the state (people). He believed and envisioned a South Africa where women would not be marginalized in any way, a country where men and women can be remunerated equally for doing the same job, a nation where all would be treated equally despite their race or gender and live freely. These are the ideals of Mandela-ism as Mr Tokyo Sexwale would normally put it thus this is what we are celebrating by celebrating Madiba Centenary as a Nation.
In this year we have, amongst other things, witnessed the Suspension of the commissioner of South African Revenue Services (SARS), the inquiry into Eskom and irregular expenditure by the Eskom Board, The Premier of the North West resigning from work due to duress from the people of the North West due to them being unhappy with his leadership, the President stepping down and also facing corruption charges, a cumulative and unbearable increase in fuel and food prices which has left the poor poorer and in tatters and these issues are almost entirely a consequence of lack of genuine leadership in South Africa. Without disregarding other struggle heroes, the celebration of Mandela centenary is an attempt to introspect by our leadership and see if whether the envisioned democracy in 1994 is what we have realized today or not.

 

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: