Day: August 4, 2018

Ingangalala yelitye lenyengane ephile ubomi obuzele imfundo, uthando, noncumo olunobubele #BonganiMayosi

EKapa – Uqhutywe kakuhle umngcwabo wenkcubabuchopho yentliziyo yeDyunivesithi yaseKapa uNjingalwazi Bongani Mayosi obubanjelwe e-Cape Town International Convention Centre ngoMgqibelo. UNjingalwazi Mayosi wathabatha umphefumlo wakhe kwiveki ephelileyo. Izithethi ngezithethi zimchaze lo ka Mayosi njengengangalala kwicandelo lezempilo ikakhulu kwimiba edibene nentliziyo kunye nophando olujolise kwisiganeko sesifo sentliziyo ebantwini abangangamahlwempu bezwekazi i-Afrika. Igqwetha uNcumisa Mayosi ongudadewabo womfi umchaze […]

Back To Top