Udushe lwe #FeesMustFall lubangele umonakalo ongaphaya kwamakhulu asixhenxe wezigidi

EKapa – Udushe lwephulo lemfundo yamahala i #FeesMustFall lubangele iindleko ezingaphaya kwamakhulu asixhenxe wezigidi.
Oku kuvele kwimpendulo yasePalamente kaMphathiswa weMfundo ePhakamileyo uNaledi Pandor kumbuzo obubuzwe liqela eliphikisayo iDemocratic Alliance (DA).
UPandor uthe mninzi umonakalo odalwe loluqhankqalazo watsho elinganisa iindleko zomonakalo ze-R786m nesibonelelo seedyunivesithi esikhutshwa ngurhulumente.
Umonakalo kwiidyunivesithi ngonyaka wokuqala (2015/2016) woluqhankqalazo ume kwizigidi ezibalelwa ku-R492.4, kunyaka wesibini umonakalo ufikelela kwizigidi ezi-R237.7m kunye ne R56.5 yezigidi kunyaka wokugqibela.
Eyona dyunivesithi yonakalelwa kakhulu yiDyunivesithi yoMntla Ntshona nalapho umonakalo ubalelwa kwizigidi ezi-R198 emva kokutshiswa kwaledyunivesithi ngexa kuqhankqalazwa.

    source: the conversation

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: