Day: August 15, 2018

Uwile umthi omkhulu #RIPMamaSobukwe

EKapa – Akasekho kweli uVeronica Zondeni Sobukwe. Isithonga sokuhamba kwakhe sivakele ngentseni yangoLwesithathu. Lenkondekazi isweleke emva kokugula ixesha elide ineminyaka engamashumi alithoba ananye. Eli gqala lomzabalazo lazalwa kusapho lwakaMathe, eHlobani KwaZulu Natal, ngomhla we-27 EyeKhala 1927 waze wathiywa ukuba nguVeronica Zondeni. Eku hambeni kwexesha uye waqeqeshelwa ukuba ngumongikazi kwisibhedlele iVictoria eLovedale nalapho wadibana noRobert Mangaliso […]

Back To Top