Uwile umthi omkhulu #RIPMamaSobukwe

EKapa – Akasekho kweli uVeronica Zondeni Sobukwe.
Isithonga sokuhamba kwakhe sivakele ngentseni yangoLwesithathu. Lenkondekazi isweleke emva kokugula ixesha elide ineminyaka engamashumi alithoba ananye.
Eli gqala lomzabalazo lazalwa kusapho lwakaMathe, eHlobani KwaZulu Natal, ngomhla we-27 EyeKhala 1927 waze wathiywa ukuba nguVeronica Zondeni. Eku hambeni kwexesha uye waqeqeshelwa ukuba ngumongikazi kwisibhedlele iVictoria eLovedale nalapho wadibana noRobert Mangaliso Sobukwe mhla ekhokhele uqhankqalazo lwabongikazi kwelaziko lempilo. Umyeni wahamba wanguMongameli wePan Africanist Congress of Azania eyayizibandakanye ekulweni ingcinezelo yabantu abamnyama.
Bazimanya ngeqhina lomtshato ngonyaka u-1954 de bohlulwa kukufa kukaRobert ngonyaka u-1978. Balizwa ngabantwana abane uMiliswa‚ amawele uDinilesizwe no Dalindyebobongasekhoyo, kunye noDedanizizwe.
UMam’ uSobukwe ebeziphilela ubomi benzolo, bucala eGraff Reinet engengomntu uvamileyo ukuvela kumabonakude okanye kumaphephandaba.
Kwinyanga kaTshazimpuzi yalonyaka eligqala lawongwa ngeMbasa kaLuthuli yeSilivere nguMongameli uCyril Ramaphosa. Lembasa kuwongwa ngayo abemi boMzantsi Afrika abafake igalelo kumzabalazo wenkululeko, amalungelo abantu, ukwakha isizwe, ubulungisa noxolo nokusombulula imbamano.
Imbali yeliqhawekazi nendlela ebaliswa ngayo iyayamanisa kakhulu nobomi bomyeni wakhe uRobert Sobukwe nto leyo ebangela ukuba siphoswe ziinkukacha malunga negalelo lakhe emzabalazweni wenkululeko. Igalelo lakhe lelemazi amabel’ amade eyenyise ilizwekazi i-Afrika ngeemfundiso zeenkululeko nezasinceda ekududuleni iingcenezelo nentluphekho. Ukugqama kwembali yamatshantliziyo weqela eliphetheyo ibukukucima kwesibane sabo bamaqela angabalelwa ntweni ikakhulu lawo asuka kwimibutho afana nePan Africanist Congress of Azania, Black Consciousness Movement kunye ne-AZAPO.
Amalungiselelo wokungcwatywa akakabhengezwa lusapho.

    source: sabc news

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: