Advertisements

Day: Aug 30, 2018

Simiselwe EyoMsintsi isigwebo kwityala labafundi baseCPUT #FeesMustFall

  EKapa – Isigwebo kwityala lamatshantliziyo e #FeesMustFall ase-CPUT simiselwe umhla we 12 EyoMsintsi 2018. Iinkokheli zabafundi ezintathu zijongene nezityholo zokudelela umyalelo wenkundla nokuphemba udushe ngexesha lephulo lemfundo yamahala i #FeesMustFall. Esi […]

Advertisements
Scroll back up