Day: August 30, 2018

Simiselwe EyoMsintsi isigwebo kwityala labafundi baseCPUT #FeesMustFall

EKapa – Isigwebo kwityala lamatshantliziyo e #FeesMustFall ase-CPUT simiselwe umhla we 12 EyoMsintsi 2018. Iinkokheli zabafundi ezintathu zijongene nezityholo zokudelela umyalelo wenkundla nokuphemba udushe ngexesha lephulo lemfundo yamahala i #FeesMustFall. Esi sithathu besivele kwiNkundla kaMantyi eBellville ngentseni yangoLwesine. English summary: The judgment in the case against 3 CPUT students charged with contravening a court order […]

Back To Top