Baphume betshaya abafundi | CPUT 3 found not guilty #FeesMustFall

EKapa – Ibiyimigcobo namagwijo ngaphandle kweNkundla kaMantyi yaseBelville emva kokuba abafundi abathathu beDyunivesithi YobuGcisa kwiSingasiqithi saseKapa (CPUT) befunyaniswe bengenatyala kwizityholo ezinxulumene nephulo lemfundo yamahala i- #FeesMustFall.
Ezinkokheli zabafundi zintathu, ezicele singawapapashi amagama wazo, bezijongene nezityholo zokudelela umyalelo wenkundla nokuphemba udushe ngexesha lephulo lemfundo yamahala i #FeesMustFall kweyeNkanga ka-2017.
Esi sigwebo sithathe nje imizuzu emihlanu ukufundwa nguMantyi uMohammed siye ngqo apho kufel’ ithole siphendula umbuzo othi: ingaba indlela yokuziphatha yesisithathu yabangela kusini na indelelo yomthetho wenkundla nokuphemba udushe? UMohammed uthe nangona ubungqina bukhona bokuba esisithathu sasiyinxalenye yeentshukumo zabafundi, akonelisakanga kwaphela ukuba ubungqina obuthiwe thaca enkundleni buyangqamana nezityholo ezibalulwe ngentla.
ICPUT yafumana umyalelo weNkundla ePhakamileyo yaseNtshona Kapa onqanda ukuziphatha ngokungetho semthethweni kwabaqhankqalazi, udushe, ukugrogrisa kunye nokonakaliswa kwempahla.
Igqwetha labafundi uMike Jennings uthe uyavuya kakhulu sisigqibo seNkundla ngoba ezizityholo bezingenasihlahla bekungafanelanga nokuba zade zafikelela enkundleni. Umfundi obejongene nezityholo uthe siyamonwabisa kakhulu esi sigwebo ngoba ibizinzame nje zokubatshitshisa bemsulwa, uthe umnqweno wakhe kukuba bonke abafundi abasajongene namatyala ka #FeesMustFall bafunyaniswe bemsulwa ngoba idabi lemfundo yamahala yayilidabi elisekw’ enyanisweni.


English summary:
The Belville Magistrate’s Court has found three CPUT students not guilty after they faced charges of contravening a court order and inciting violence. Magistrate Mohammed found that the State failed to prove beyond a reasonable doubt that the three were guilty of the charges.

    source: the daily vox

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: