News

Baphume betshaya abafundi | CPUT 3 found not guilty #FeesMustFall

Umbhali Wethu

EKapa – Ibiyimigcobo namagwijo ngaphandle kweNkundla kaMantyi yaseBelville emva kokuba abafundi abathathu beDyunivesithi YobuGcisa kwiSingasiqithi saseKapa (CPUT) befunyaniswe bengenatyala kwizityholo ezinxulumene nephulo lemfundo yamahala i- #FeesMustFall.

Ezinkokheli zabafundi zintathu, ezicele singawapapashi amagama wazo, bezijongene nezityholo zokudelela umyalelo wenkundla nokuphemba udushe ngexesha lephulo lemfundo yamahala i #FeesMustFall kweyeNkanga ka-2017.

Esi sigwebo sithathe nje imizuzu emihlanu ukufundwa nguMantyi uMohammed siye ngqo apho kufel’ ithole siphendula umbuzo othi: ingaba indlela yokuziphatha yesisithathu yabangela kusini na indelelo yomthetho wenkundla nokuphemba udushe? UMohammed uthe nangona ubungqina bukhona bokuba esisithathu sasiyinxalenye yeentshukumo zabafundi, akonelisakanga kwaphela ukuba ubungqina obuthiwe thaca enkundleni buyangqamana nezityholo ezibalulwe ngentla.

ICPUT yafumana umyalelo weNkundla ePhakamileyo yaseNtshona Kapa onqanda ukuziphatha ngokungetho semthethweni kwabaqhankqalazi, udushe, ukugrogrisa kunye nokonakaliswa kwempahla.

Igqwetha labafundi uMike Jennings uthe uyavuya kakhulu sisigqibo seNkundla ngoba ezizityholo bezingenasihlahla bekungafanelanga nokuba zade zafikelela enkundleni. Umfundi obejongene nezityholo uthe siyamonwabisa kakhulu esi sigwebo ngoba ibizinzame nje zokubatshitshisa bemsulwa, uthe umnqweno wakhe kukuba bonke abafundi abasajongene namatyala ka #FeesMustFall bafunyaniswe bemsulwa ngoba idabi lemfundo yamahala yayilidabi elisekw’ enyanisweni.

English summary:

The Belville Margistrate’s Court has found three CPUT students not guilty after they faced charges of contravening a court order and inciting violence. Margistrate Mohammed found that the State failed to prove beyond reasonable doubt that the three were guilty of the charges.

Advertisements

Categories: News

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s