News, Updates and Press Releases

Zange linqunyanyiswe ityala lomtyholwa | NPA comments on CPUT#FeesMustFall leader case

Cape Town – IGunyabantu Lezotshutshiso eNtshona Kapa (NPA) lithe zange linqunyanyiswe ityala lika Sapho Mahilihili ojongene nezityholo zolwaphulo mthetho ngexesha le #FeesMustFall.

USapho Mahilihili uvele phambi kweNkundla kaMantyi yaseBelville ngoMvulo emva kokubanjwa ngoMgqibelo phantsi kwezityholo zokuthubeleza nokonakalisa impahla ezisukela kwiphulo lemfundo yamahala i #FeesMustFall ngo 2015.

Isithethi se-NPA u-Eric Ntabazalila uthe kwakhutshwa isigunyaziso sokubanjwa komtyholwa ngomhla we 23 EyeNkanga 2016 emva kokuba umtyholwa engazange avele enkundleni, ityala zange linqunyanyiswe okanye liguqulelwe kwisohlwayo sokwenza umsebenzi ekuhlaleni.

“Kukhangeleka ngathi abatshutshisi babezimisele ukubuya umva ze ityala liguqulelwe kwisohlwayo esingephi kodwa umthyolwa zange alivume elicebo”.

“Emva kokuba engavelanga enkundleni, kwakhutshwa isigunyaziso sokuba amapolisa amkhangele ze ambambe kodwa zaphanza ezonzame. Emva kokuba engafumaneki isigunyaziso sokubanjwa kwakhe satshintshwa ukunika amapolisa igunya lokujikelezisa umfanekiso wakhe ngelokufuna uncedo ekubanjweni komtyholwa”, uphawule watsho uNtabazalila.

Ingxelo kaNtabazalila iyakhabana nebango likaMahilihili lokuba ityala lakhe lanqunyanyiswa okanye laguqulelwa kwisohlwayo sokwenza umsebenzi ongephi.

UMahilihili uzakufaka isicelo sebheyile ngomhla we 26 EyoMsintsi 2018 kwiNkundla kaMantyi eBellville.

ENGLISH:

Cape Town – The National Prosecuting Authority has denied that the case involving Sapho Mahilihili from CPUT had ever been diverted. NPA Western Cape spokesperson Eric Ntabazalila said though an offer was made to divert the matter back in 2016, the accused refused this provision. Ntabazalila’s comments contradict Mahilihili’s assertion, at his court appearance on Monday, that the matter was diverted in April of this year.

Read the full statement below:

There was a warrant authorised on the 23/11/2016 in case number A14/16. According to the charge sheet, the accused was never diverted. The state it seems was willing to divert the matter but the accused was not willing to accept diversion. The matter was postponed to 23/11/2016 for Legal Aid to make representations to the SPP for the withdrawal but the accused never came to court and a bench warrant was authorised.

The SAPS attempted to arrest him, but they could not trace him. They then had the bench warrant converted to a J50 in order to circulate the accused in order to be arrested.

According to the record, the accused was never diverted.

Advertisements

Categories: News, Updates and Press Releases

Tagged as: ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.