News

Azikaphumi iingxelo zonyulo lwe-SRC e-CPUT

EKapa – Kuyaqhubeka ukubalwa kwevoti e-CPUT kwikhampasi iDistrict 6 emva kokuphazamiseka kokubalwa ngoLwesihlanu.

Unyulo lweBhunga lonyaka ozayo luqale kwiveki ephelileyo kodwa kunanamhlanje azikaphumi iingxelo.

NgoLwesihlanu isithethi saledyunivesithi uLauren Kansley saxela ukuba ubalo lwamaphepha okuvota lwaphazamiseka emva kwezikhalazo ezaphakanyiswa ngamaqela ezopilitiko kuledyunivesithi malunga nemiba engqamene nokubalwa.

Ledyunivesithi ayikakhuphi ngokusesikweni iingxelo zonyulo lweekhamapasi zaledyunivesithi. Iingxelo kumakhasi onxibelelwano zibonakalisa ukuba i-Economic Freedom Fighters yiyo ephumeleleyo eBellville kunye naseMowbray, eliziko alikakungqini okanye likuchase oku.

Iinkokheki zabafundi eDistrict 6 zithe kulindeleke ukuba ukubalwa kuqosheliswe namhlanje.

Idyubivesithi ibingekaphenduli ngexesha sipapasha elinqaku.

Advertisements

Categories: News

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s