News

I-EFFSC inkqenkqeza phambili kunyulo e-CPUT

EKapa – Umbutho wabafundi oyinxalenye ye Economic Freedom Fighters unkqenkqeza phambili kunyulo lwebhunga labafundi kwiikhampasi ezimbini zaseCPUT.

Iziphumo zekhampasi iMowbray zibonakalisa ukuba abagqatswa beliqela baziphumelele zonke izihlalo. Zife namthanyana inzame ze South African Students Congress (SASCO) kunye ne Pan African Students Movement of Azania (PASMA) zokuqubisana ne EFFSC.

Kananjalo nakwikhampasi iBellville, ibethe ngesinye, yatsho igqugqisa zonke izihlalo ebiqubisana ngazo kunye nePASMA neSASCO.

Zixubile noko iziphumo zaseWellington nalapho abagqatswa abazimeleyo befumene izihlalo ezimbalwa, yaze iSASCO yafumana esinye. Akukacaci ke ukuba kugqityiwe kusini na ukubalwa ngoba kwizihlalo ezimbalwa kubonakalo kungekho bantu bavotileyo.

Azikaphumi iziphumo zonyulo lwaseDistrict Six emva kokumiswa kobalo ngoLwesihlanu emva kwezikhalazo ezafakwa zinkokheli zabafundi.

Nanjengoba ledyunivesithi inekhampasi ezintlanu, iziphumo zeekhampasi ngeekhampasi zizakudityaniswa kusekwe ibhunga labafundi elizakuquka igcuntswana labo baphumeleleyo abasukwa kwezikhampasi zahlukileyo.

Akukacaci ke ukuba zizakuphuma nini iziphumo zonyulo lwaseDistrict 6. Iinkokheli zabafundi zisixelele ukuba umphathi wenkampani elawula unyulo uzibeke phantsi intambo ekutsheni kwaleveki, isizathu soku asikaziwa. Inzame zokuqhagamshelana nabaphathi balenkampani khange ziphumelele xeshana sipapasha elinqaku.

Advertisements

Categories: News

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s