Day: October 12, 2018

‘Mazihambe ii-arhente zemisebenzi’ | UWC workers demand insourcing #OutSourcingMustFall

Sakhi Dlala Cape Town – Abasebenzi beyunivesithi yaseNtshona Koloni bafuna ukuqashwa leliziko xa kuphela isivumelwano sayo nee arhente zemisebenzi (labour brokers). Abasebenzi baleyunivesithi abaquka abacoci kunye nabasebenzi begadi babambe ugwayimbo ngexesha lesidlo sasemini. Iimfuno zabo ziquka ukuqashwa yiyunivesithi, okwangoku baqashwe zii-arhente zemisebenzi eziqeshwe yiyunivesithi ukuba zibafunele abasebenzi. “Sifuna i-UWC isihlawule lamali baqasha ngayo ii-rhante zemisebenzi”, […]

Back To Top