‘Mazihambe ii-arhente zemisebenzi’ | UWC workers demand insourcing #OutSourcingMustFall

Sakhi Dlala
Cape Town – Abasebenzi beyunivesithi yaseNtshona Koloni bafuna ukuqashwa leliziko xa kuphela isivumelwano sayo nee arhente zemisebenzi (labour brokers).
Abasebenzi baleyunivesithi abaquka abacoci kunye nabasebenzi begadi babambe ugwayimbo ngexesha lesidlo sasemini.

Iimfuno zabo ziquka ukuqashwa yiyunivesithi, okwangoku baqashwe zii-arhente zemisebenzi eziqeshwe yiyunivesithi ukuba zibafunele abasebenzi.
“Sifuna i-UWC isihlawule lamali baqasha ngayo ii-rhante zemisebenzi”, uphawulo watsho umsebenzi ocele silifihle igama lakhe ngoloyiko lokugrogriswa.
“Leyunivesithi yasithembisa ngo 2015 ukuba izakuyiqwalasela imeko yethu ekupheleni kweyeDwarha 2018 xa kuphela isivumelwano sayo neezinkampani”, uqhubeke watsho umsebenzi.
Okwangoku abasebenzi base-UWC baqashwe ziinkampani uMetro, Bidvest kunye no Everst.
Ezinye iimfuno zabasebenzi ziquka isibonelelo sonyango, ukhuseleko lwengqesho, ukunyuswa komvuzo, imali yomhlala-phantsi, kunye neempuculo yeemeko zomsebenzi.
Aba basebenzi bebekunye neqela labafundi iPASMA neliye laphosa amazwi wokuxhasa eli dabi.
“Siyalixhasa idabi labasebenzi singabafundi ngoba sizibonile phaya e-UCT iziphumo phakathi kwabafundi nabasebenzi”, uthethe watsho uSiyamthanda Tyhali
Iyure yesidlo sasemini iphelile kungakhange kubekho gosa leyunivesithi livelayo ukuzokwamkela iimfuno zabasebenzi de abasebenzi baphindela emsebenzini.
Kananjalo khange likwazi ukuphawula eliziko xa besicela iiimpendulo malunga nezikhalazo zabafundi.
English summary:
Outsourced workers at UWC held a picket on Friday afternoon demanding insourcing. The workers claimed that the university promised the workers in 2015, when the same demands were made, that they would consider insourcing after contracts between the institution and outsourcing companies come to an end at the of this month.
The workers also called for better working conditions, a living wage, pension fund scheme, medical aid as well as job security.
Not a single university official came to acknowledge the workers or accept their memorandum of demands.
The university had not responded to our request for comment at the time of publishing.

    Source:ewn.co.za

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: