#ImililoYaseKapa Ungabanceda ngoluhlobo abahlali baseKapa abatshelweyo

Umbhali Wethu
EKapa – Abahlali baseTown 2 eKhayelitsha bayaqhubeka nokwakha izindlu zabo emva komlilo ogqugqise izindlu zabo ngentseni yangoMgqibelo odlulileyo.
NgoMvulo abahlali bebemaxhaphetshu besokha izisekelo zezindlu zabo eziqikelelwa kumakhulu asibhozo atshatyalaliswe ngulomlilo ochaphezele inani labantu elibalelwa kumawaka amane.

U-Amanda Sotshonanda ongumhlali eTown 2 uthe utshelwe kuko konke okwakhe. Izinto akwazileyo ukuzihlangula zezi ebezinxibile kuphela kunye nomnxeba wakhe. Uthe akakwazanga ukuya emsebenzini emsebenzini ngenxa yokuba kufuneka ekhusele indawo ebehlala kuyo.
USotshononda uthe abahlali basola ukuba ngumhlali obezama ukupheka ngentseni yangoMgqibelo ongunobangela
U-Ali Sablay wombutho wesisa iGift of the Givers uthe umbutho wabo unikezele ngoncedo olukwizigidi ezimbini zeeRandi kwaye bazimisele ukunceda naswKosovo kunye naseHoutBay, ilokishi ezimbini zaseKapa ezithwaxwe yimililo kulempelaveki iphelileyo.
Ngexesha sityelela lendawo bekume izithuthi zakwa uShoprite kunye neGift of the Givers zinikezela ngamanzi, isonka kunye nesuphu.

  source: groundup

  Kosovo
  Ukanti eKosovo, ePhilippi kutshe imizi eqikelelwa ngaphaya nje kwekhulu kwaze kwacaphazeleka abantu abaqikelelwa kwiwaka elinamakhulu amane.
  Uceba wewadi 88 uSiphiwo Nqandumko uthe lomlilo uqale ngentsimbi yesibini ngentseni yangeCawe kwaye akanokutsho ukuba unobangela ibiyintoni na. Ngexesha sityelela lendawo abahlali baseKosovo bebefole emzini kaNqandumko apho bebenikwa okusiwa phantsi kwempumlo.

  Sifike iqaqobana labahlali libethelela izakhiwo zabo loxa abanye bebehleli emthunzini belinde izixhobo zokwakha.
  Kuthe kusenjalo kwafika izigadla ezimbini zithwele amazinki kunye namaplanga kwaqala kwaququzela ingulowo efuna ukuba ngowokuqala ukufumana izixhobo zokwakha.

   source: groundup

   Kungenjalo ungatsalela u-Ali Sablay weGift of the Givers ku 0826514195 okanye uthumelele imali kwiNgxowa-mali yeNtlawulo yeNtlekele yokungenelela ngokungxamisekileyo kaSodolophu kwezincukacha:
   Mayoral Relief Fund, Nedbank, account number 1158667043, branch code 198765 reference: A009.

   Leave a Reply

   Back To Top
   %d bloggers like this: