News, Updates and Press Releases

#ImililoYaseKapa Ungabanceda ngoluhlobo abahlali baseKapa abatshelweyo

Umbhali Wethu

EKapa – Abahlali baseTown 2 eKhayelitsha bayaqhubeka nokwakha izindlu zabo emva komlilo ogqugqise izindlu zabo ngentseni yangoMgqibelo odlulileyo.

NgoMvulo abahlali bebemaxhaphetshu besokha izisekelo zezindlu zabo eziqikelelwa kumakhulu asibhozo atshatyalaliswe ngulomlilo ochaphezele inani labantu elibalelwa kumawaka amane.

Abantu bokha izindlu zabo eKhayelitsha (Umfanekiso: Vernac News)

U-Amanda Sotshonanda ongumhlali eTown 2 uthe utshelwe kuko konke okwakhe. Izinto akwazileyo ukuzihlangula zezi ebezinxibile kuphela kunye nomnxeba wakhe. Uthe akakwazanga ukuya emsebenzini emsebenzini ngenxa yokuba kufuneka ekhusele indawo ebehlala kuyo.

USotshononda uthe abahlali basola ukuba ngumhlali obezama ukupheka ngentseni yangoMgqibelo ongunobangela

U-Ali Sablay wombutho wesisa iGift of the Givers uthe umbutho wabo unikezele ngoncedo olukwizigidi ezimbini zeeRandi kwaye bazimisele ukunceda naswKosovo kunye naseHoutBay, ilokishi ezimbini zaseKapa ezithwaxwe yimililo kulempelaveki iphelileyo.

Ngexesha sityelela lendawo bekume izithuthi zakwa uShoprite kunye neGift of the Givers zinikezela ngamanzi, isonka kunye nesuphu.

Kosovo

Ukanti eKosovo, ePhilippi kutshe imizi eqikelelwa ngaphaya nje kwekhulu kwaze kwacaphazeleka abantu abaqikelelwa kwiwaka elinamakhulu amane.

Uceba wewadi 88 uSiphiwo Nqandumko uthe lomlilo uqale ngentsimbi yesibini ngentseni yangeCawe kwaye akanokutsho ukuba unobangela ibiyintoni na. Ngexesha sityelela lendawo abahlali baseKosovo bebefole emzini kaNqandumko apho bebenikwa okusiwa phantsi kwempumlo.

Umonakalo eKosovo (Umfanekiso: Vernac News)

Sifike iqaqobana labahlali libethelela izakhiwo zabo loxa abanye bebehleli emthunzini belinde izixhobo zokwakha.

Kuthe kusenjalo kwafika izigadla ezimbini zithwele amazinki kunye namaplanga kwaqala kwaququzela ingulowo efuna ukuba ngowokuqala ukufumana izixhobo zokwakha.

Isigadla sifika eKosovo sithwele izixhobo zokwakha (Umfanekiso: Vernac News)

Isigadla esithwele izixhobo zokwakha eKosovo (Umfanekiso: Vernac News)

Ukuba unako ukunceda ezindawo zombini ungasebenzisa ezinkcukacha zisezantsi:

Khayelitsha

Kosovo

Kungenjalo ungatsalela u-Ali Sablay weGift of the Givers ku 0826514195 okanye uthumelele imali kwiNgxowa-mali yeNtlawulo yeNtlekele yokungenelela ngokungxamisekileyo kaSodolophu kwezincukacha:

Mayoral Relief Fund, Nedbank, account number 1158667043, branch code 198765 reference: A009.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.