UMphathiswa uGigaba uyaxolisa ngesigigaba samanyandululu

Umbhali Wethu
EKapa – UMphathiswa wesebe LeZekhaya uMalusi Gigaba uxolisile ngesigigaba somboniso wezesondo onwenayo kuTwittter.
UGigaba uphawule kuTwitter ngalentseni esithi lomfanekiso owayewushicilela owakwakhe wafunywana ngaphandle kwemvume yakhe kunomyayi wakhe.
UMphathiswa uthe lomboniso uyinxalenye yenzame zokumnyanzela ahlawule imali ngokumoyikisa ngalemfihlelo yakhe ukususela mhla wakhethwa njengoMphathiswa wezeMali kuhlenga-hlengiso lwesigqeba sikarhulumente Lingala ophelileyo.
“Phambi kokubona niwubone lomboniso, bendithanda ukuxolisa esidlangalaleni kusapho lwam lonke – ikakhulu abantwana bam, umama ondizalayo kunye nasebukhweni bam.”, uxolise watsho uGigaba
“Ndiyathemba ukuba ngenye imini eli lizwe lingaxoxa lizibuze kananjalo ukuba kufanelekile na ukukhuthaza ukudizwa kweemfihlelo zabantu ngokunweniswa imiboniso efana nalo ikakhulu xa ungangqamani neemfuno zoluntu”
Umboniso onwenwayo kuTwitter ubonakalisa lo kaGigaba eziphulula isitho sobudoda ngeenjongo zokuwuthumela kunkosikazi wakhe.
Ziyabetha bethana izimvo zabantu kuTwitter, usaziwayo u-Anele Mdoda uthe uyayithanda inkxaso enikwa uGigaba wabongoza uluntu ukuba lungawunwenwisi lomboniso lusakuwubona.
USopolitiki weqela eliphikisayo uPhumzille Van Damme ukhumbuze abantu ukuba bangayicingi nokuyicinga into yokuzishicilela besenza izenzo zesondo. UVan Damme uthe njengosopolitiki weqela eliphikisayo uyilindele nanini na into yokwebiwa kweenkcukacha zemfihlelo kunomyayi wakhe.

source: Sowetanlive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top