Dzangano ḽa SACP li ri Khosi Khulu vho kha vha dzhielwe maga a ndaṱiso nga mulayo wa shango

By: Phethani Madzivhandila

Dzangano la SACP ḽo ṅwala tshitatamenennde ḽitshi khou thudzela kule khumbelo ya pfarelo ya khosi pfareli Vho –Toni Mphephu Ramabulana. Vha dzangano la makomunisi vha ri izwi ndi ndingedzo nga khosi pfareli dza u toda u pfelwa dzhamare nga lushaka na u nwambatela kha tshidzulo tsha vhuhosi.


Kha itshi tshitatamende dzangano lamakomunisi ḽo ombedzela uri ,ndi mafhungo a divhiwaho nga lushaka uri kha vundu la Limpopo dzangano la SACP ḽo no thoma na dzi ṱhodisiso dza u ṱoḓana na u ḓivha uri avho vha re na mulandu kha mafhungo a u tswiwa ha tshelede ya bannga ya VBS vha fanela u lifha. “The great bank heist”, dzina la muvhigo wa vho ramulayo vho Terry Motau, vha tshikhou thusedzana na vha Werkmans Attorneys yo nea vhuṱanzi nga vhu ḓalo malugana na vhathu na zwiimiswa zwo wanaho mbandelo dzi songo doweleaho nahone dzi siho mulayoni ubva kha bannga ya VBS.

Ḽihoro iḽi ḽa makomunisi lo no ralo u ḓi fara migwalabo yo fhambananaho na maṅwe madzangano kha zwiimiswa zwo fhambanananho zwe zwa bulwa kha muvhigo wa vho Motau. O ḽaho funguvhu u vhonala nga valu valu tshi ralo Tshivenḓa, na hone sa izwi khosi pfareli vho ora mulilo na dzi mbava, hu na khonadzeo dza uri vho tinya iṱo khole ngeno vha tshi ḓivha.


Kha migwalabo iyo ho vha na u pfala ha maambiwa manzhi nga vhadzulapo vha tshiri vhathu vhoṱhe vho bulwaho kha muvhigo uyo vha fanela u lifhiswa na hone vha fanela u laṱiswa nga mulayo wa shango.

Khosi pfarele vho Toni ndi vhanwe vha vhathu vho bulwahokha muvhigo uyo.Tsedzuluso dzo wana uri khosi khulu vho wana masheleni a linganaho R18 MILLION RANDS. Fhedzi ha murahuni ha u bviswa ha muvhigo uyu ,vho toni a vha ngo hanedza uri tshelede iyo vho I wana , fhedzi ha vha ri vho vha sa divhi uri a I ngo wanala nga ndila ire mulayoni.

Kha vhathu vhoṱhe vhe vha ralo u sumbwa mulandu kha uyu muvhigo ,ndi khosi khulu vho Mphephu vhe vha tendelana na zwe zwa vhigwa vha fhedza hafhu vha sumbedza uri vha do badela murahu masheleni ane hapfi vho a wana nga ndila I songo fanelaho , vhunzhi ha vhathu vho ralo u hanedza mawanwa a muvhigo uyu vha ri vhone vha do hanedzana nazwo kha khothe yamulayo.


Zwe dzangano la SACP kha vundu la Limpopo vha themendela ndi zwa uri vhothe vho ralo ho u ḓi wana vha kho wana masheleni a VBS nga ndila I songo ḓaho vha fanela u di ṱukufhadza vha ralo u litsha zwidulo zwe vha dzula khazwo kha zwiimiswa zwo fhambananho na hone vha tendele mulayo u fanela u dzhia vhukando khavho. Zwine dzangano la makomunisi la kho huwelela zwone zwi angaredza vhathu vhothe vho bulwaho kha muvhigo wa “ The great bank heist” .


Khosi pfareli vho Mphephu zwo ralo vho vhudzisa dzangano la SACP uri vha ri mini nga mavhari vhari a uri munwe wa murado wa dzangano lavho ,vho Gilbert Kganyago . Ma vhari vhari ari na vhone ndi munwe wa vhathu are na vhuṱumani na u tswiwa ha masheleni a bannga ya VBS. Fhedzi ha vha dzangano ḽa SACP vha tshi fhindula vho ri kha muvhigo wa vho- Motau ,zwo sumbedzwa uri masipala wa capricon ndi muṅwe wa masipala ya Limpopo ine a I ngovha na ndozwo ya masheleni manzhi itshi vhambedzwa na minwe.

Izwi zwo itiswa nga uri masipala wa capricon wo dzhia masheleni ao murahu e avha a kha bannga ya VBS phanda ha musi itshi vheiwe fhasi ha curatorship, izwi zwo sia hu so ngo vha na ndodzwo ya masheleni a masipala uyu. Vho dovha vha dodombedza uri arali ṱhodisiso dza wana uri hu na muthu o wanalaho mulandu akho shumisa dzina la dzangona u tangula masheleni a bannga ya VBS, vha do ralo u dzhia maga a ndaṱiso sa dzangano.


Na ho wa I viela phakhoni, mahunguvhu aḓo I vhona tshi ralo Tshivenḓa . Vhumbulu na vhuhenehene ha vharangaphanda na madzangano o tswaho kha VBS ndi kale vhu kho itea vhathu vha shango vha khou zwi vhona, hu si kale ri do kona u fhambana na phondi idzi dzine ndi kale vha khou ralo u ṱangula vhasiwana na zwishai masheleni avho.

    source: the citizen

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: