News, Updates and Press Releases

Bazibulele abafundi ababini, waze wadutyulwa omnye e-UWC

EKapa – Uluntu lweDyunivesithi yaseNtshona Koloni (UWC) lothukile sisithwakumbe sokusweleka kwabafundi abathathu kwiintsuku nje ezingephi ukulandelelana.

UEmmanuel Ndumndum kunye no Nandile Qwemesha basweleke ngokuzibulala. Waze uMonde Montwana wasweleka ngokudutyulwa, oku kidizwe kwinkonzo yesikhumbuzo kaNdumndum kunye noMontwana ngoLwesithathu ebiququzelelwe ngabafundi.

UNdumndum, obeneminyaka elishumi elinethoba, wazisuba ubomi ngomhla we22 EyeNkanga waze uQwemesha naye wazibulala ngomhla we26. Esi sibini besithandana. Bobabini bebekunyaka wesibini wezifundo zomthetho.

Intloko yeSebe lezoMthetho kuledyunivesithi uJacques de Ville limchaze uNdumndum njengomfundi obezimisele kakhulu, esenza kakuhle kuzo zonke izifundo zakhe.

Bezikho iimpawu zonxunguphalo lomphefumlo

Izithethi zimane ukucaphula kwizibhalo zikaNdumndum kwikhasi uFacebook nalapho ebeziphalaza khona imbilini yakhe nekucaca ukuba ebengumntu ononxunguphalo lomphemfumlo.

Ngomhla we-17 kulenyanga uNdumndum wabhala “Kwithuba elizayo nizakubuyela kulombhalo wam nizibuze ukuba bekutheni na ningayibonanga” (At some point y’all will return to my post and think to themselves how and why the didn’t see it. 😣).

Uphinde wabhala uNdumndum kwangala mini “Ndifuna nje ukufa. Kubuhlungu kakhulu ngoku”. (I just wanna die 😭😭😭😭💔💔💔💔💔. The Pain is too much now 😭😭😭😭😭😭)

Kumbhalo wakhe wokugqibela kuFacebook uthe “Zizalwane zam. Chwayitani, inifanele. Ndiyathemba ukuba niyayibona ngoku. Nandile Qwemeshe. Ukuba niyambona nimxelele ukuba ndiyamthanda”. (To my beloved. Be happy, you deserve it. I hope you now see it. Nandile Qwemesha. If you see her anywhere please tell her that I love her 🌻👑❤).

Isithethi sosapho lwakwaNdumndum sithe ukuba abazali bebengabahlobo babantwana babo ngebekwazile ukubona ukuba u-Emmanuel ebenoxinzelelo lomphemfumlo ngokufunda izinto abezibhala kuFacebook. Esi sithethi sithe u-Emmanuel akashiyakanga ncwadi ichaza isizathu sokuzibulala ngoko ke bashiyeke nemibuzo abangena kuyiphendula. Ukwabongoze abafundi ukuba bathethe xa bengaziva kakuhle.

UNdumndum uzakungcwatywa ngomhla we-8 EyoMnga kuTsolo.

Ubundlobongela beendawo esihlala kuzo

Ukanti uMonde Montwana naye obeneminyaka elishumi elinethoba, ekunyaka wokuqala kwizifundo zobutitshala, udutyulwe kwilokishi yaseDelft ngobusuku bomhla we 14 EyeNkanga.

Isithethi sosapho kwinkonzo yesikhumbuzo ebibanjwe e-UWC sichaze ukuba uMonde udutyulwe kabini kumzimba wangentla ezama ukunqandela umhlobo wakhe kwimpixano eyayisenzeka kobabusuku.

Abahlobo bakhe bamchaze njengomntu ozolileyo nobebahloniphile kakhulu abantu.

Umhlohli kwisebe lezeMfundo e-UWC uNkszn Someka Ngcece uthe ukusweleka kukaMonde ngesaquphe kubonakalisa ubungozi beendawo esihlala kuzo.

UMonde uzakungcwatywa ngoMgqibelo walempelaveki eDikeni.

Lukhona uncedo

Isithethi se-UWC uNjingalwazi Cherrel Africa uthe zikhona iinkonzo zokolulwa komphefumlo ekhusini zinkcubabuchopho kwabo bakhathazekileyo kwiZiko lokuXhasa Abafundi (CSSS).

U-Africa uthe ukwakhona nomnxeba wasimahla ngexesha likaxakeka kwabo banoxinzelelo lomphefumlo ofumaneka kwiZiko lokuXhasa Abafundi odibanisa abafundi nombutho iSouth African Depression and Anxiety Group (SADAG).

Asikakhutshwa isaziso malunga nolungiselelo lwenkonzo yesikhumbuzo somfundi wasetyhini uNandile Qwemesha.

Amapolisa ebengekabuyeli kuthi malunga nophando lokusweleka kwababafundi ngexesha sipapasha elinqaku.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.