Advertisements

Day: Dec 7, 2018

Lizakuqosheliswa kunyaka ozayo ityala likaMlandu |#FeesMustFall case against UCT activist postponed to 2019

EKapa – Ityala letshantliziyo leDyunivesithi yaseKapa uMasixole Mlandu limiselwe umhla we- 21 EyoMqungu kunyaka ozayo. UMlandu uvele kwakhona phambi kweNkundla yeSithili saseWynberg ngoLwesihlanu phantsi kwezityholo zokwaphula umthetho ngexesha loqhankqalazo lwemfundo yasimahla. Kweli […]

Advertisements
Scroll back up