Lizakuqosheliswa kunyaka ozayo ityala likaMlandu |#FeesMustFall case against UCT activist postponed to 2019

EKapa – Ityala letshantliziyo leDyunivesithi yaseKapa uMasixole Mlandu limiselwe umhla we- 21 EyoMqungu kunyaka ozayo.
UMlandu uvele kwakhona phambi kweNkundla yeSithili saseWynberg ngoLwesihlanu phantsi kwezityholo zokwaphula umthetho ngexesha loqhankqalazo lwemfundo yasimahla. Kweli ityeli inkundla bekulindeleke ifumane inkcazelo malunga nenkqubela yakhe ekuqosheliseni iiyure ezilikhulu namashumi amahlanu (150) wesigwebo sokwenza iinkonzo zoluntu. Lenkundla yanika lo kaMlandu umyalelo wokuba agqibe eziyure, ngokwenza imisebenzi efana nokuncedisa ezikolweni okanye kumaziko woluntu wasekuhlaleni, njengomqathango ekufuneka ewufezekisile phambi kokuba lichithwe elityala.
Lenkundla ifumanise ukuba uMlandu sele egqibe iiyure ezilikhulu elineshumi elinambini (112), lonto ithetha ukuba kusele iiyure ezingamashumi amathathu anesibhozo (38) ekumele azigqibe.
Inkundla inike umyayelo wokuba umtyholwa makaqoshelise eziyure zisheyikileyo ukwenzela kuqukunjelwe ityala. Uzakubuyela kwakhona kulenkundla ngomhla we-21 EyoMqungu 2019.
UMlandu uthe sekulithuba ehamba elityala kwaye ungxamele ukuba liqosheliswe ukuze aqhubeke nobomi bakhe.
“Iphelile iminyaka emibini ndisehla ndinyuka ndixoxa elityala. Lento yokuquqa enkundleni, ngamanye amaxesha ndidedwa, indikhathazile kwaye indichaphazele kakhulu ezifundweni zam. Umnqweno wam ngoku kukuphumelela kweliqhina ndizokwazi ukwenza ezinye izinto, ndinalo ithemba lokuba xa ndiphinda ndivela lizakuchithwa elityala le #FeesMustFall,” uphawule watsho uMlandu.


English translation
The #FeesMustFall case against UCT student activist Masixole Mlandu has been postponed to 21 January 2019.
Mlandu appeared before the Wynberg Regional Court on Friday where the court heard feedback regarding progress of his 150 hours of community service ordered by the court in his last experience as a prerequisite for acquittal.
The court found that Mlandu had only completed 112 hours of community service meaning that he still had 38 more hours to complete. He was ordered to complete the hours and come back to court on 21 January when his matter will likely be finalized.
A visibly frustrated Mlandu said that he could not wait for this matter to be completed so that he could carry on with his life.
“I have been attending this court case for more than 2 years now and it has been distracting and frustrating at the same time. To a point where my academic performance has been affected heavily by going in and out of court alone.”
“So I wish I could get over this phase and pursue other things in life. I’m positive that next appearance is the last time I’m attending court due to the #FeesMustFall protests”, said Mlandu.

    source: sedibeng ster

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: