Limisiwe kwakhona ityala likaMlandu |Nicro delays Mlandu‘s freedom #FeesMustFall

EKapa – Lizakuqosheliswa kwinyanga ezayo ityala likaMasixole Mlandu lokuqhwaya udushe esidlangalaleni.
Elityala lisukela kunyaka u-2016 ngexesha lephulo yemfundo yasimahla i–#FeesMustFall
Elitshantliziyo belivele phambi kweNkundla yeSithili saseWynberg ngoMvulo. Inkundla bekulindeleke ifumane inkcazelo esuka kwiZiko likaZwelonke loThintelo lolwaPhulo-mthetho nokuBuyiselwa kwaBophuli-mthetho kwiSimo eSihle (NICRO) malunga nenkqubela kaMlandu ekugqibeni iiyure ezilikhulu namashumi amahlanu (150) wesigwebo sokwenza iinkonzo zoluntu.
Lenkundla yanika lo kaMlandu umyalelo wokuba agqibe eziyure ngokwenza imisebenzi efana nokuncedisa ezikolweni okanye kumaziko woluntu wasekuhlaleni, njengomqathango ekufuneka ewufezekisile phambi kokuba lichithwe elityala.
Namhlanje inkundla ayikwazanga ukwenza isigqibo ngoba uNICRO khange awafake amaphepha achazayo ukuba uMlandu uwufezekisile kusini na umyalelo wenkundla wokusebenza iiyure ebebekelwe zona.
Kwinyanga edlulileyo lenkundla yafumanisa ukuba uMlandu kusafuneke egqibezele iiyure zakhe ezingamashumi amathathu anesibhozo kwiiyure ezilikhulu namashumi amahlanu.
UMantyi uJackie Redelinghuys ulimisele umhla wokuqala EyoMdumba elityala ukuze uNICRO abuye anike inkcazelo ngalomba.
Ekhangeleka edanile uMlandu uthe “lo mba uya etsala mihla le, ndiziva ndicinezekile kodwa ndiyathemba ukuba leveki izayo izakuba yimini yokugqibela ndisiya enkundleni”.
 
English summary:
UCT activist Masixole Mlandu’s #FeesMustFall case has been postponed yet again.
Mlandu appeared before the Wynberg Regional Court on Monday where the National Institute for Crime Prevention and the Reintegration of Offenders (NICRO) was set to give a report back to the court on Mlandu’s compliance with a court order to complete 150 hours of community service.
Mlandu has completed his community service which is a precondition for his acquittal.
The court heard that NICRO had not signed off on Mlandu’s report and Magistrate Jackie Redelinghuys warned him to report back to court on 01 February for the finalization of the case.

    source: supplied

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: