Uzakuvela enkundleni umfundi obenxibe impahla yamajoni

EKapa – Umfundi weYunivesithi yaseNtshona Koloni (UWC) u-Aseza Mayaphi uzakuvela phambi kweNkundla kaMantyi eBellville ngalentsasa emva kokubanjelwa ukunxiba impahla yomkhosi wokhuselo weli.
Lomfundi uvele kumabonakude enxibe iimpahla ze-SANDF ngexesha esenza udliwano-ndlebe nejelo losasazo i-eNCA malunga nokuqhubeka e-UWC kuleveki.

Umkhosi Wokhuseleko weli ukhuphe ingxelo egxeka kanobom abantu abanxiba iimpahla yomkhosi ngelithi bonyelisa imikhosi yokhuselo yeli.
“Sifuna ukukhumbuza uluntu ukuba aluvumelekanga ukunxiba iimpahla efana okanye eyemikhosi yokhuselo yeli. Ezimpahla zezokusetyenziswa ngokwesikweni ngamajoni weli kuphela kunye nabo bathe bawongwa”
“Nabani na ofunyaniswa enxibe ezimpahla abe engelojoni lomkhosi weli okanye umntu onikwe iwonga abe engaqeshwanga yintloko yomkhosi wokhuselo weli uzakuba wophula umthetho woMzantsi Afrika,” iqhubeke yatsho lengxelo.
Icandelo 104 (5) ne (6) loMthetho woKhuselo we-42 ka 2002 weli lithi “Nabani na ofunyaniswa egcine okanye enxibe iimpahla eneempawu zemikhosi yokhuselo uzakujongana netyala apho, athe akugwetya, ohlwaye ngentlawulo okanye avalelwe iminyaka engagqithanga kwisihlanu.
I-Economic Freedom Fighters eUWC iligxeke kabukhali elinyathelo lokubanjwa kwelungu layo isithi amapolisa khange asidize isizathu sokubajwa kwakhe.
“Eli lungu lingumfundi ngoko ke ukubanjwa kwakhe kungamchaphazela ngokwasemphufumlweni kwaye kunako ukusikhathaza silisebe”
Elisebe ligxeke oonogada base-UWC ngokuyekela ilungu labo libanjwe.
“Ngokwembono yethu oonogada base UWC bebephantsi kongxinzelelo yiyo lonto beyeke amapolisa ambambe”
“Siligxeka kabukhali elinyathelo kwaye sifuna ukubongoza umkhosi wokhuselo uyeke ukuchitha izixhobo zirhalumente ezinokusetyenziswa ekuphuhliseni isimo-ntlalo sabantu belizwekazi i-Afrika.”

    source: timeslive

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: