Kusekude engqinibeni kuMlandu | Mlandu matter postponed to March

EKapa – Ityala letshantliziyo le #FeesMustFall uMasixole Mlandu kulindeleke liqosheliswe ngomhla ka-15 EyoKwindla emva kokuba ehambe iiseshoni zokubuyiselwa kwisimo esihle.
UMlandu uvele phambi kweNkundla YeSithili saseWynberg namhlanje. Umtshutshisi uthe thaca ingxelo esuka kwiZiko likaZwelonke loThintelo lolwaPhulo-mthetho nokuBuyiselwa kwaBophuli-mthetho kwiSimo eSihle (NICRO). Umtshutshisi uxelele inkundla ukuba uMlandu uzigqibile iiyure ezilikhulu namashumi amahlanu (150) zomyalelo wokwenza iinkonzo zoluntu.
Isityholo ajongene naso sesokubangela udushe esidlangalaleni ngexesha le #FeesMustFall ngonyaka u2016.
Kungoku nje kuvele into yokuba elitshantliziyo kufuneka lihambe iiseshoni ezine zokubuyiselwa kwisimo esihle.
Lenkundla yanika lo kaMlandu umyalelo wokuba agqibe eziyure ngokwenza imisebenzi efana nokuncedisa ezikolweni okanye kumaziko woluntu wasekuhlaleni, njengomqathango ekufuneka ewufezekisile phambi kokuba lichithwe elityala.
UMantyi uJackie Redelinghuys ulimisele umhla ka-15 EyoKwindla ukuze uMlandu ahambe eziseshoni.


English translation:
Cape Town – UCT activist Masixole Mlandu’s #FeesMustFall case has been postponed to 15 March.
Mlandu appeared before the Wynberg Regional Court on Friday. The prosecutor presented to the court a report by the National Institute for Crime Prevention and the Reintegration of Offenders (NICRO) indicating Mlandu’s compliance with a court order to complete 150 hours of community service.
Mlandu has completed his community service which is a precondition for his acquittal.
He was charged with for allegedly causing public violence during the 2016 #FeesMustFall protests.
The prosecutor said that Mlandu needs to attend four counseling or rehabilitation sessions before the case is completely withdrawn.
Magistrate Jackie Redelinghuys warned Mlandu to appear again on Friday, 15 March.

source: supplied

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top