Wothukile uNjingalwazi Phakeng emva kokugrogriswa

Ekapa – Inqununu yeDyunivesithi yaseKapa uNjingalwazi Mamokgethi Phakeng uthi wothukile emva kokugrogiswa ngentseni yanamhlanje ngumntu angamchazanga.
UNjingalwazi Phakeng ubhale lomyalezo kwikhasi uTwitter ngentseni yangoLwesibini:
“Intliziyo yam ibethela uphuma, ndiyabila ngumsindo emva kokugrogriswa ngumntu ngalentseni xeshana ndisuka kwinqwelo yam ndisingise e-ofisini. Andizokuchitha imali ye-UCT ngokuzifunela umqhubi okanye unogada. Qhubeka wenze lento ufuna ukuyenza. NIQAPHELE: Ayingomntu mhlophe”
Akucacanga ukuba ukuba kutheni na egxininise ukuba lomntu wenze lento ayingomntu mhlophe.
Isithethi se-UCT u-Elijah Moholola uthe beliziko bayasikhalimela esisehlo.
“Emva kokuba nje yenzekile lento ingxelo igqithiselwe  kwiSebe lezoKhuselo lweKhampasi (CPS) eliphandayo njengangoku,” uphawule watsho uMoholola.
“ISebe lezoKhuselo lweKhampasi linazo izicwangciso ezenzelwe ukugcina luqilima ukhuseleko lwabafundi nabasebebenzi. Oku kuquka oonogada abanxiba iiyunifomu abahamba ngenyawo behlola ikhampasi kunye nezixhobo ezifanelekileyo zokunyusa izinga lokhuseleko. I-CPS isebenza emini nasebusuku mihla le kwiindawo ezisixhenxe kwiikhampasi zeliziko “
uMoholola uthe nangona nje eliziko lisebenzisana nabakwaNtsasana ukuze baphucule ukhuseleko, abanakusinda ncam kwizinga eliphezulu lobundlobongela kweli.

    Source:nwu.ac.za

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: