Bakhala ngokhuseleko oluhexayo abafundi besikolo samanesi 

Sakhi Dlala
Ekapa – Abafundi be-Western Cape College of Nursing bathi bahleli kabuhlungu zizenzo zolwaphulo-mthetho ezigquba kwelaziko.
Aba bafundi bamisa izifundo kuleveki iphelileyo bephakhamisa izikhalazo eziquka amakhwiniba ngokhuseleko, ukunqongophala kwamanzi, kunye nokungakhathali kwabaphathi balekholeji.
Emva kweveki yoqhankqalazo nalapho kwathi kwabanjwa abafundi abangamashumi amabini nanye kwaze kwavela enkundleni abalithoba phantsi kwezityholo zokuphemba udushe esidlangalaleni, iinkokheli zabafundi zalekholeji zibambe inkomfa yonoondaba ukuze babeke lubala izikhalazo zabo.
UNobhala weBhunga laBafundi u-Asanda Dibela utyhole eliziko ngokungakhathali ngokhuseleko lwabo emva kwamatyeli amanizi bengamaxhoba lolwaphulo-mthetho.
UDibela uthe eliziko liyasilela ekujongeni imiba eyathi yaphakanyiswa ngabafundi emva kokufunyanwa komzimba womfundi, uSinovuyo Yhusi, sele wonakele eswelekile ekupheleni konyaka odlulileyo.
“Ekuqaleni kwalonyaka sibe ngamaxhoba wolwaphulo-mthetho kwaye siye saphelelwa nangamanzi. Kumatyeli amabini isela langena lathatha iimpahla zabafundi. Baye baxelelwa onogada kunye nabaphathi ngalomba futhi neekhamera ezigadayo ziyakungqina oku. Ngomhla ka- 7 EyoMdumba 2019, kwabhaqwa umntu ongaziwayo waze waleqwa de akafunyanwa,” uthethe watsho uDibela.
“Isixokelelwano sokhuselo kweliziko siyahexa, iikhamera ezigada oonqevu azisebenzi, noonogada abonelanga ukuhlangabezana nenani labafundi abahlala apha,” uqhubeke watsho uDibela.
Ezinkokheli zabafundi zigxeke kabukhali umphathi weliziko uGqr. Tendani Mabunda ngokungazikhathaleli izikhalazo zabo oku bathi ukubonakalise ngokuba angazizimasi iintlanganiso zabafundi ezishukuxa lemiba.
Kwinkomfa yoonondaba abafundi bachaze nokuba abanawo amanzi kwaye bagqibele kudala ukutya nanjengoba ikhitshi elipheka ukutya kwanyanzeleka livalwe ngenxa yoqhankqalazo.
UGqr. Mabunda, kudliwano-ndlebe neliphephandaba, uziphikile ezizityholo wathi iinkokheli zabafundi zange ziphumelele kwintlanganiso eyayizakuchotshelwa nguye namanye amagosa we-CPUT bedibene neenkokheli zabafundi.
Abafundi bathi lentlanganiso zange bakwazi ukuyizimasa ngoba yayizakuchotshelwa ngaphandle kweliziko bafunda kulo kwaye umgaqo-siseko wabafundi wawungabavumeli ukuba bazimase lentlanganiso bengaphelelanga.
UMabunda uthe amanzi anqongophele ngoba kusasetyenzwa kufakwa imibhobho emitsha ezakuncedisa ekongeni amanzi, kulindeleke lomsebenzi uqosheliswe ngomhla wokuqala kwinyanga ezayo.
Kumba wokhuseleko uMabunda uthe kongezelelwe oonogada abane ukuze lubeluqilima ukhuseleko. Abafundi bayakuphika oku ngelithi akongezelelwanga basebenzi nto nje kutshintshwe nje abantu kodwa inani lonoogada lisafana nakuqala lonto ibashiya besadinga oonogada abazokwenza luqilima ukhuseleko kweliziko.
Zibuyele esiqhelweni izifundo ngoMvulo emva kweveki yoqhankqalazo.
Abafundi abalithoba kulindeleke bavele kwakhona kwiNkundla kaMantyi yaseBishop Lavis ngomhla ka 26 EyoKwindla 2019.
 

    source: twitter

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: