Ulishiyile eli uDorothy Masuka

EKapa – Igqala lomculo womngqungqo uDorothy Masuka akasekho kweli.
Iingxelo zithi lo kaMasuka unabele uqaqaqa namhlanje. Iinkcukacha malunga nokusweleka kwakhe azikaziwa.
UMasuka osweleke eneminyaka engamashumi asibhozo nantathu wazenzela iindumasi ngokucula umculo womngqungqo emana ukuthi chatha nezopolitiko ngexesha lorhulumente wengcinezelo. Oku kwamfaka phantsi kweliso elibukhali leziphatha mandla zelo xesha into eyanyanzela ukuba alishiye eli waya kwilizwe iZambia.
Iingoma zakhe ezabayindumasi ziquka u-Hamba Nontsokolo kunye no-Mhlaba apho abalisa ngobunzima bobomi bomntu oNtsundu phantsi korhulumente wengcinezelo.
UMphathiswa wezeNkcubeko nobuGcisa uNathi Mthethwa ugqithise amazwi wovelwano ngelithi: “Uwile umthi omkhulu ngokudlula emhlabeni kwenye yeemvumi zethu eziphum’ izandla.”
“Umculo wakhe ubusisandi sethu kumaxesha amyoli nesibane kumaxesha anzima. Lala ngoxolo mama wethu,” uqhubeke watsho uMthethwa.

    source: sowetanlive

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: