UMHLOLA! Umprofethi uvuse ‘isidumbu’

EKapa – Abakholwa abantu yividiyo ebonakalisa umprofethi we-Alleluia Ministries evusa umntu oswelekileyo eRhawutini.
Levidiyo, evele ngecawe kumakhasi wonxibelelwano, ibonakalisa umfundisi u-Alph Lukau evusa indoda eswelekileyo esele isebhokisini.
 
Ividiyo eshicelelwe yilecawe yaze yapapashwa kuFacebook ngeCawe ibonakalisa lo ka Lukau emisa phakathi ukushumayela ahambe aye phandle nalapho kukho khona imoto ethwala izidumbu enebhokisi ngemva.


Iyavulwa ke lebhokisi kuvele indoda, ogama lingaziwayo, ekhamisileyo kodwa umhlola ngowokuba lendoda kusithiwa ibhubhile nje umlomo uvuleke nkaa kwaye iyabonakala ukuba iyaphefumla. Uyasondela ke uLukau abuze izihlobo zalendoda kuvele umfazi wayo, umntakwabo kunye nomninindlu wayo.

“Kwenzekeni kulendoda?” ubuze watsho uLukau ze umninindlu waphendula ukuba lendoda itshabe ngoLwesihlanu emva kokukhohlela ngamandla ze bayisa esibhedlele kulapho inabele khona uqaqaqa. Emva koko lendoda ihanjiswe yasiwa kwindawo yokugcina izidumbu ze kwabe kanti iyangcwatywa ngeCawe.


Phambi kokuba ayithandazele, uLukau uphawula ukuba lendoda sele iphefumla, kwaye nomlomo wayo uvulekile, emva kokuba eyithandazele iyavuka lendoda ichophe ngeempundu, ingayekanga ukukhamisa, itsho intswahla yabantu abazimase esisimanga. Emva koko uyakhutshwa ebhokisini bahlokome abantu bemana ukubulela uMdali.


Emva koko lendoda, enxibe eyakhe yamhlophe yona isuti, ikhokhelelwa ecaweni, umlomo esavulekile nekungacacanga ke ukuba ayikholelwa kusini na okanye ibizama ukuphefumla.

 
Indawo yogcino zidumbu osithuthi besifake ibhokisi, iKing and Queens Real Funerals, uthi uyazikhwebula wona kwesi simanga. Lenkapani ikhuphe ingxelo kuFacebook isithi yona ayinanto yakwenza nesisimanga.
“Asinanto yakwenza thina novuso lwendoda eswelekileyo kwicawe i-Alleluia Ministries,” iphawule yatsho lenkampani.


“Thina sibone kufika abantu abathi bazizihlobo zesidumbu besixelela ukuba baye banengxaki kunye nenye yeendawo zogcino zidumbu, ze bafuna uncedo lwenqwelo ezakuthutha isidumbu,” iqhubeke yatsho ingxelo.


“Ibhokisi ayoyethu kwaye khange sisigcine isidumbu sabo, kunjalo nje khange kushicilelwe nto ezincwadini zethu.”
“Sikwinkqubo yokuthatha amanyathelo ngokomthetho ngokurhuqwa edakeni kwegama lethu,” balumkise ngelitshoyo.


Khange ihlomhle i-Alleluia Ministries kwimibuzo esibathumelele yona.
Lecawe ike yasematheni emva kokuthengisa amatikiti asukela ku-R450 ukuya ku-R5000 kumsitho wokuthandazazela abafazi abafuna imitshato, abanemitshato esengxakini kunye nabagulayo.


Lecawe yenye yeecawe yabaprofethi abaneenkqubo ezothusayo. Kwezinye iicawe abantu batyiswa iinyoka, ingca okanye batshizwe ngechiza lokubulala izinambuzane.

    source: news24

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: