Poetry

INKONDLO: Noma Sengikhihla Ezimathonsi

 Hamilton Mnguni

Bengazi indlela ibuzwa kwabaphambili.

Bengazi kuyisitho sangasese umphambili.

Izinto sezigaya ngomunye umhlathi kulawo mahlathi.

Izinto engakhula ngizibona sengizizwa ngaphakathi.

Noma sengikhala ezimathonsi!

 

Ezami izinyembezi seziphenduke umfula iNcome.

Esami sizwakala ezinkalweni, kungekho noyoke angibone.

Sekuze kwaphela nasozwaneni ngizama ukuhluthula.

Sekushabalala nawokugcina ebenginawo ngisakhula.

Noma sengikhala ezimathonsi!

 

Kwelika Mthaniya sekugcwele izimpisi ezinyawo-mbili.

Kowami umhlaba akusaphephile ukuhamba ngababili.

Kowakho, sebaphenduka isidleke senkanuko obami ubulili.

Konakele Ndl’emnyama, isililo sizwakala ngaphakathi ezibilini.

Noma sengikhala ezimathonsi!

 

Yeka ukukwethemba kwami, angisayibali eyenhlonipho.

Wena ubuyisiphephelo sami, umthombo wami othembekile.

Engikubonayo ubulwane nonya ezinhlamvini zamehlo akho.

Engikufunayo ukuzizwa ngikhululekile emhlabeni nasemehlweni akho.

Noma sengikhala ezimathonsi awusangizwa, uze ukhethe umphefumulo wami.

 

Advertisements

Categories: Poetry

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s