Month: February 2019

CPUT students erect shack in protest against rez crisis

Cape Town – CPUT students have built shacks on campus in protest against lack of spaces in student residences.The students at the Cape Peninsula University of Technology erected a shack called at the Bellville campus in the early hours of Tuesday but it was quickly demolished by the campus security. The students were not deterred […]

Ramblings Of A Black Queer Womxn: 6 Questions with Bonga Kwana

We caught up with Bonga Kwana who is the brains behind Ramblings of A Black Queer Woman. Bonga is a singer, songwriter, part time poet and full time black queer womxn from kuCentane, in the Eastern Cape. 1. What exactly is Ramblings of a Black Queer Womxn all about and who is behind it? “Ramblings […]

Wothukile uNjingalwazi Phakeng emva kokugrogriswa

Ekapa – Inqununu yeDyunivesithi yaseKapa uNjingalwazi Mamokgethi Phakeng uthi wothukile emva kokugrogiswa ngentseni yanamhlanje ngumntu angamchazanga. UNjingalwazi Phakeng ubhale lomyalezo kwikhasi uTwitter ngentseni yangoLwesibini: “Intliziyo yam ibethela uphuma, ndiyabila ngumsindo emva kokugrogriswa ngumntu ngalentseni xeshana ndisuka kwinqwelo yam ndisingise e-ofisini. Andizokuchitha imali ye-UCT ngokuzifunela umqhubi okanye unogada. Qhubeka wenze lento ufuna ukuyenza. NIQAPHELE: Ayingomntu mhlophe” […]

On The Calls For The Release of AbaThembu King Buyelekhaya Dalindyebo

Fundile ka Zingela AbaThembu King Buyelekhaya has been in prison since December 2015, serving a twelve-year sentence for, amongst others, arson, assault and culpable homicide. Black South Africa in particular has since started debating whether or not it sits well that a whole king is in jail. The trial alone drew a whole lot of […]

Kusekude engqinibeni kuMlandu | Mlandu matter postponed to March

EKapa – Ityala letshantliziyo le #FeesMustFall uMasixole Mlandu kulindeleke liqosheliswe ngomhla ka-15 EyoKwindla emva kokuba ehambe iiseshoni zokubuyiselwa kwisimo esihle.UMlandu uvele phambi kweNkundla YeSithili saseWynberg namhlanje. Umtshutshisi uthe thaca ingxelo esuka kwiZiko likaZwelonke loThintelo lolwaPhulo-mthetho nokuBuyiselwa kwaBophuli-mthetho kwiSimo eSihle (NICRO). Umtshutshisi uxelele inkundla ukuba uMlandu uzigqibile iiyure ezilikhulu namashumi amahlanu (150) zomyalelo wokwenza iinkonzo zoluntu.Isityholo […]

Back To Top