UMampintsha uhlasele uBabes Wodumo

EKapa – Umculi weKwaito uMampintsha untyumpantyumpeka enyaleni emva kokuvela kwevidiyo ebhentsisa lomculi ebetha isinqandamathe sakhe imvumi uBabes Wodumo.
Levidiyo eshicilelwe nguBabes Wodumo kwikhasi u-Instagram ibonakalisa ingxabano yesisibini kwigumbi lokulala ngobusuku bangeCawe. Emva kwamazwi arhabaxa uMampintsha uqhwabe uBabes Wodumo ze emva komzuzwana nje wamphinda loxa imfonomfono kaBabes ingayekanga ukushicilela.
Ayikokokuqala ke uMampintsha entyumpantyumpeka kwizityholo zokuphakamisa isandla kuBabes Wodumo. Kwityeli lokuqala ezizityholo zabhentsiswa ngumsasazi uMasechaba Ndlovu mhla wayenodliwano-ndlebe noBabes kwisikhululo uMetro.
Kwityeli lokuqala uMampintsha waziphika izityholo zokuba wayengunobangela wokophuka komlenze kaBabes Wodumo waze wasola isandla sesithathu njengonobangela wempixano phakathi phakathi kwabo. Zange avule tyala oWodumo.
Emva kokwehlukana okwethutyana, esisibini saye sabuyelana, saqhubeka nokuthandana kunye nokusebenzisana emculweni .
Isiganeko samva nje sidale isankxwe kumakhasi wonxibelelwano de kwaphawula noMphathiswa wezeNkcubeko nobuGcisa uNathi Mthethwa ekhalimela uMampintsha ekwabongoza ixhoba ukuba livule ityala emapoliseni.
https://twitter.com/nathimthethwasa/status/1102423111285293056?s=21
INQAKU LOMHLELI: Ngenxa yokungafuni ukuvuselela amanxeba kumaxhoba wodushe lwesini, sikhethe ukuba singayipapashi ividiyo ebonakalisa uMampintsha ebetha uBabes Wodumo.

    source: news24

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: