‘Bophelela loondoda yakho, nguye ongene nyubululu kwi-DMs zam’- liyazithethelela igqiyazana

Lo ka Kolisi ukudize oku kwividiyo ayipapashe ku-Instagram ngoMvulo esithi lentombi ithumele uSiya Kolisi umyalezo obonakalisa umhlaba wangezantsi wamaqhekeza. URachel upapashe iinkcukacha zalentombi ebuzisa ngayo kubalandeli bakhe.”Ubuso bam bubomvu kukuvutha ngumsindo, kodwa ndifuna ukushiya eli, liphelile ixesha lokuny*lwa kwabafazi ngabanye abafazi,”Ayikokokuqala ke ekhweleta uMam’ uKolisi. Kunyaka ophelileyo waxabana negqiyazana kuTwitter elaye ladiza ukuba uSiya yimbewu angatyala ngayo, waze waliphoxa ngelithi makangajongi amadoda wabantu atshatileyo.Kwiinyanga ezimbalwa ezilandelayo waye waphinda wasematheni ekhweletela intombi eyayithathe umfanekiso nomyeni wakhe bejongene ntsho emehlweni. URachel waphawula kwikhasi lalentombi nge-imoji yesiselo into ethetha ukuba wayibona lentombi njengenonxano lwesilalo.Ziyabetha-bethana ke izimvo kuTwitter ngabanye besithi uRachel ufanele akhathazeke yilemeko ngelixesha abanye besithi uRachel makajongane nengxaki eyindoda yakhe elula.

Source:thesouthafrican.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top