‘Bophelela loondoda yakho, nguye ongene nyubululu kwi-DMs zam’- liyazithethelela igqiyazana

thumbnail

Sakhi Dlala
EKapa – Lizithethelele igqiyazana elityholwe nguRachel Kolisi ngokuzama ukuhenda indoda yakhe uSiya Kolisi oyikapteni yeqela lombhoxo Amabhoko-bhoko.
Eligqiyazana linguMarieke Botha lithe nangona sele icimile imiyalezo ebithunyelelwe kuye nguSiya Kolisi yena uyayazi ukuba nguSiya oye wathumela umyalezo obuphendula umfanekiso wakhe.

Ubungqina begqiyazana elityholwa ngokuhenda uSiya Kolisi

Liqhubekile lazithethelela eligqiyazana kwibali elifutshane ku-Instagram ebalisela abalandeli bakhe ukuba nguSiya owaqala wamthumelela umyalezo.

UBotha uthe akanabo ubungqina obubambekayo bokuba uSiya ebephendula kumfanekiso wakhe ngenxa yokuba uSiya umcimile kuluhlu lwabalandeli bakhe ku-Instagram.
UBotha ukhalaze ngabantu abamthukayo kwikhasi lakhe kodwa abe engaqalanga chuku.
“Bophelela loondoda yakho ubengathi uyayiqinisa intambo,” uphawule watsho uBotha.
Lomfanekiso ongundaba-mlonyeni uveze umhlaba wangentla ogqunywe kancinci kunye nomhlaba wangezantsi ovezwe phantse wonke kunye negqeshe langaphantsi.
Wothuse umzi uRachel Kolisi ngoMvulo xeshana ebhentsisa oku kwividiyo ayipapashe ku-Instagram esithi lentombi ithumele uSiya umyalezo obonakalisa umhlaba wangezantsi waze walandela ngokupapasha iinkcukacha zayo efunisa ngayo.

Ayikokokuqala ke ekhweleta uMam’ uKolisi. Kunyaka ophelileyo waxabana negqiyazana kuTwitter elaye ladiza ukuba uSiya yimbewu angatyala ngayo, waze waliphoxa ngelithi makangajongi amadoda wabantu atshatileyo. 
Kwiinyanga ezimbalwa ezilandelayo waye waphinda wasematheni ekhweletela intombi eyayithathe umfanekiso nomyeni wakhe bejongene ntsho emehlweni. URachel waphawula kwikhasi lalentombi nge-imoji yesiselo into ethetha ukuba wayibona lentombi njengenonxano lwesilalo. 


URachel ulicimile ikhasi lakhe ku-Instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top