Ungubani?

Bathe besabhekile wabagqema engeqiwa ntwala.
Basale bekhungathekile seweqa okomlilo wequbula.
Sebekunqanda, wakhetha engaphesheya imingcele.
Tshela mina, ngitshele abangazi. Ungubani?

Ushiye abafelokazi nezintandane kwelama Shayina.
Waphinda sona esifanayo futhi kwelama Ntaliyana.
Isizwe sakhithi sesihleli lubhojozi kwelika Mthaniya.
Tshela mina ngempela, ufunani? Ungowaphi?

Zinkalo zonke kukhalwa ngonya nosizi olushiyayo.
Zinsuku zonke kubalwa ezidumbu ozikhiphayo.
Izinkolo zonke zimemeza uMvelinqangi ophilayo.
Ngoba elakhe liyaphilisa, elakho liyabhubhisa.

Ngokuphazima kweso nathi sesibambe ongezansi.
Ngokukhulu ukwethuka nathi asisabambani eMzansi.
Ngenkulu intobeko siyashweleza kwabakithi abaphansi.
Maluju! Yobe gciwane! Sakwenzani?

Thina siyizintombi nezinsizwa ezavundla kuMama Africa.
Thina siyisizukulwane esibumbene sikaPhunga noMageba.
Thina siqine okwezintabakazi iKilimanjaro noKhahlamba.
Tshela mina, zikuphi ezakho izimpande? Ungowaphi?

Mina nginguZandla Ziyagezana, ngoba ezami zihlanzekile.
Mina sengiyinkomo edla yodwa ngenxa yokwesaba wena.
Mina nginguBuntu, ngivuselela uthando nethemba kubantu.
Ayikho indawo yakho kulomhlaba, COVID-19. Asikwazi!


Who are you?

You took them by surprise when they least expected.
You left them traumatized as you escalated like wild fire.
Escaping captivity, you accelerated to foreign shores.
Tell me, so I can spread the word. Who are you?

The world cries of cruelty and misery you leave behind.
The sun downs on piles of corpses that you leave behind.
All religious souls cry on the mighty creator to take charge.
Because His name gives life, while yours takes.

We are the sons and daughters of Mama Africa.
We are the generation of great kings in Africa.
We are unshaken like Kilimanjaro and Drakensberg.
Tell me, where are your roots? Who are you?

Poet: Hamilton “Hemiy” Msawenkosi Mnguni

Hemiy is a rapper, poet and writer/freelancer from Frankfort, Freestate. Hemiy is an outgoing male who was originally born in Newcastle (KZN), before relocating to Frankfort. He completed his high school in Nqutu (KZN), then went to the University of Cape Town for tertiary education

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top