Sizwe soMzantsi Afrika sizakuyoyisa iCorona

Nanjengoko ilizwe loMzantsi Afrika liku suku lwesihlanu liphantsi ko mmiselo wokuhlala ngendlu. UMongameli weli uCyril Ramaphosa ebethetha nesizwe ngorhatya lwayizolo. Lo ka Ramaphosa ubhengeze ukuba selinyukile inani labantu abosulelwe yintsholongwane ye-corona, bathathu abantu ababhubhe ngenxa yesi sifo kweli, logama abayi-1326 bosulelekile.

UMongameli uthe uxhalabile ngokunwena kwe sifo ngoba amanani abantu abasulelekayo ayenyuka imihla ngemihla, uye wamemelela kuluntu ukuba liqhubeke ngokuhlala ezindlini ukuzikhusela kule ntsholongwane.

“Abo bangayithobeliyo imithetho yokuvalwa kokuhamba-hamba elizweni babeka ubomi babo engciphekweni ukuquka kwanabo babangqongileyo. Esi sifo siyinyani kwaye asikhethi bala lamntu sisulela wonke umntu izinhanha namahlwempu. Singu rhulumente weli siyayazi into yokuba lo mmiselo wokuhlala ngendlu ubeke abantu abaninzi phantsi koxinizelelo, kwaye wenzelwe ukuba esi sifo singanweni”.

URamaphosa uhlabe ikhwelo kwi arhente zonyanzeliso mthetho nakumagosa ezokhuselo ukuba enze umsebenzi wawo ngokusemthethweni ngalo lonke ixesha. Oku kuza emva kokuba kuye kwabakho ingxelo zokuba nobundlobongela kwamalungu womkhosi wesizwe. La majoni ayalelwe ukuba asebenzisane namapolisa ukulawula inkqubo yokumiswa ngxi kwezinto kuzwelonke.

Urhulumente uzakubamba inkqubo yokuhlowa kwabantu emakhayeni wabo kukhangelwa impawu nolwasuleleko kwintsholongwane ye-corona. Abasebenzi abayi-10,000 bazakundwendwela izixeko ukuquka iilali behamba besenza uxilongo lwezempilo. Abo bathe bafunyanwa benayo le ntsholongwane bazakusiwa kumaziko ezempilo.

UMongameli ubongoze uluntu ukuba lusebenzisane norhulumente ukulwa esi sifo, intsebenziswano izakwenza ukuba isizwe siyoyise intsholongwane ye-corona.

South Africa will beat Covid-19

 South Africa is on the fifth day of the nationwide lockdown. President Cyril Ramaphosa addressed the nation last night on measures currently undertaken to contain the coronavirus pandemic. Ramaphosa declared that the number of coronavirus cases were at 1,326 while the virus had claimed three lives.

The President said he is concerned about the spread of the disease because the number of people infected with the virus is increasing daily; he called on each and every South African to stay at home for the next 17 days.

 “Those who don’t obey the rules of the lockdown, every time you violate the regulations the government has issued, you are putting yourself and others at risk and helping the virus to spread. It infects the rich and the poor, as the government we are aware that the lockdown has caused great disruption in all our lives. Let us not make the mistake of thinking this is somebody else’s problem. It is very real and it poses danger to every one of us in the society”.

Ramaphosa called on law enforcement agencies that he has made it clear that the task of the security personnel is to support, reassure and comfort the people, and to ensure peace and order is maintained. They know that they must act within the law at all times and they must not cause harm to any of the citizens.

Around 10,000 field workers will be visiting homes in villages, towns and cities to screen residents for COVID-19 symptoms. People with symptoms will be referred to local clinics or mobile clinics for testing. People who are infected with coronavirus, but who have no or moderate symptoms will remain in isolation at home or at a facility provided by government and those with severe symptoms will be transferred to hospitals.

The president urged the public to work together with government to fight the coronavirus. “If we work together, if we keep to the path we know we have to take, we will beat this disease” he said.

Photo: GCIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top