State Of Kasi Address (SOKA)

Sharp, fede! Greetings ma-Africa amahle. Hopefully, nizigqobhele emadladleni kule-Lockdown, especially daar emakasana, vant ngigqcwele ngani. Ngiyabulisa from omakatshana to oputsununu, re kaofela. Nami ngi-grand, ned kunezinto nyana engincanywa siringe ngazo vandag, niyangithola mos? Ukudwadla kweCOVID-19 hierso eMzantsi kuchune izinto zaba blind for abantu aba-baie, nou die laas kumele siblome emadladleni. Grand sharp, dai deng bayibona izospana for ukukhawatha uku-spreada kweCoronaVirus, yinto abasichaela yona. Bagqobhe ama-business, izigela, abantu abatheshi. Maar, kumele siringe i-vaar magenge, ku-rough for abo darkie van ons. Ukubloma kwabantu bengayi espanini kusho ukuthi ba-baie abangagidla without igawulo.

Le ya cava mos hore di baie tsa kasi tse kgerezang elke dag, from boMagriza, ma-Tyma, maSester, maGrootman, plus le rona jonkspaan. Even le bao ba spanang, ha ba kreyi zaka e-slim. Ukuringa i-vaar nje, dai deng besingekho ready for yona, ezasekasi ziyibiza i-patrek. Fine, siyacava ukuthi kumele sizigqobhele ukuze ingasibambi dai COVID-19, mara sibloma kanjani sigawulekile? Sithini ngezincosi zasekasi? Sithini ngalezi ezigidla estraadini? Even worse ke kuma Skwatha-Camps. Angincanwa nokuringa ngezincosi ezi-dependa kugawulo yasesgela. Mamela gazi, lezi ezi-daar top zinokuringa ngathi ziyacava nge-struggle sabo darkie emakasana, i-vaar ukuthi abacavi nix. Thina siyayicava i-lewe yasekasi, sibloma daar, abantu aba-baie bayakhawatheka yile-Lockdown. Mzawam, ungangicovi blind ngathi ngiyakhomba or kanjani, mara ngiringa nge-state sabo darkie ekasi. Ayikho dai deng yokuthi abantu basekasi abanakhahlamba or aba-verstaan, i-lewe ikosa bavuke vir ukuhlanganisa icando.

Snini-nini abanye bebamangele smandana the time kuphuma izaka yeSASSA, abo darkie abaningi ba-dependa on dai zaka to survive, dai deng ayiringi ukuthi abanagwababa for COVID-19 or abas-buy(i). Ene okubuhlungu, khona abantu aba-groot ababhodile during those days, batho ba rona ba risking. Nahana magriza having to wake up vroeg kabo-3 or 4 vir ho tshwara line ya zaka, weer nog a sick(a), ke lewe ya darkie kau. Corona of nie corona, batho moet ba phushe. Ha re ska juthana magenge, only a few nyana het di mask le di glove for protection. Meiskien dai deng ichunwa ukuthi ekasi asina nyuku to afford lezi shandis, boma sanitizer. Siyacava, entlek sicavile before lockdown, amangamla nabo darkie abanenyuku becova izinto ezi-baie emashipa. Lezi zasekasi azidobhanga fokol since bekumele ziblome until month-end vir izaka, izitapura bese zishaye iStock-out. Even na daar, lezi zamapolitiki angizicavanga, maar beziringa ngathi zizobhekelela abantu with protective gear. Mara vele siyacava ukuthi lezo zishaya-shaya elke tyd, ispani dololo.

Emakasana abantu basokola ijava, and akusiyo into ya-nou nje, abanye since toeka bengabhekelelwa. Yaz I wonder ukuthi uPresident nalezi athesha nazo daar top bayacava nga dai deng yokuthi ander mense abakhoni ukusplasha izandla qho, mara baringa more if sebezishaya ngamaVote abo darkie. Entlek, andiyincanywa le way. Nalezi zaboMinister since ziringa ngokugayana ngejava via water-tankers during die deng yeLockdown, mara dololo action kwamanye amakasi, basashaya-shaya veer. The nest thing khona abazoringa the way abantu basekasi benga verstaan i-hygiene ngakhona, mara bengacavi ama-situations esibhekana nawo thina elke dag. Niyacava ukuthi emakasana si-baie, so akukho easy ukuzi-isolata, via regulations abasigaye wona. Kunamadlaldla okubloma abantu boma-6 to 10, self-isolation ayispani van die one. Surely kaofela le nale picture ya di skwatha-camp, life ke hustle ka daar. Grand sharp, si-saam kule COVID-19, ons moet make sure ukuthi ayidwadli emakasana. Anyway sizoyiqeda gazi, iMighty inigqcine, till next time. Blomang safe.

Hamilton “Hemiy” Msawenkosi Mnguni is a rapper, poet and writer/freelancer from Frankfort, Freestate. Hemiy is an outgoing male who was originally born in Newcastle (KZN), before relocating to Frankfort. He completed his high school in Nqutu (KZN), then went to the University of Cape Town for tertiary education.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top