Ukubulawa kwabasetyhini eMzantsi Afrika kuyoze kuphele nini na?

Umhla nezolo kusathe gqolo ukubulawa kwabasetyhini. Isizwe so Mzantsi Afrika sishiyeke sibambe ongezantsi emva kokuba kuye kwabulawa uTshegofatso Pule oneminyaka engamashumi amabini anesibhozo waseMeadowlands eSoweto. Umzimba wakhe ufunyenwe ngoMvulo unamanxeba uxhonyiwe emthini kumathafa ase Roodeport. Kwaye ebenenyanga ezisibhozo ekhulelwe.

Bendiba ukusweleka kuka Uyinene Mrwetyana kuzakuba sisiphelo seziganeko zokubulawa kwamanina, ngoba wayengomnye wamawaka abafazi abaye baphulukana nobomi babo ezandleni zamadoda. Ukusweleka kwakhe kwabangela ilizwe lime ngxi, amanina enza umngcelele kwilizwe jikelele beqhanqalazela ukubulawa kwabafazi.

Ixesha lifikile manina ase Mzantsi Afrika ukuba sibe moya mnye silwe nalentlekele sijongene nayo. Urhulumente weli koko wayethembisa ukuba uzakuzisa iinkonzo zokunceda amanina ekulweni nokubulawa kwawo.

Ndivakalelwa ngathi urhulumente wethu uyasilela ekusikhuseleni ngoba abafazi basabulawa mihla le. Amanani ayaqhubeka ayenyuka. Singamanina oMzantsi Afrika siyakhala sicela urhulumente asincede kulengxubakaxaka yokubulawa kwabasetyhini ngamadoda. Eyona nto ibuhlungu kuba abenzi bobubi ngamaxesha amaninzi bahlala bekhululekile bengabanjwa.

Ndiyakholelwa ukuba ukubulawa kwabasetyhini ayonto ifanelwe ijongwe xa yenzekile kuphela kodwa kufuneka ithintelwe ingenzeki. Amanina eMzantsi Afrika awakhuselekanga.

Sibulawa ngabantu ebekumele ukuba bayasikhusela. Amadoda ase Mzantsi Afrika angenza ngcono ngokusikhusela asincedise ukutshabalalisa esi siqalekiso.

Femicide in SA: Will it ever end?

Femicide is an unending nightmare for women. This week we were all horrified when we heard about the death of Tsegofatso Pule a 28-year-old woman from Meadowlands in Soweto. Her body was found hanging from a tree in Roodepoort veld on Monday with stab wounds and she was eight months pregnant.

I thought the death of Uyinene Mrwetyana was the end of it. She is one of the thousands of women who have lost their lives in the hands of men just because they are women. Her death brought the country to standstill and femicide was declared a “national crisis” by the government.

It’s time for South African women to unite, fight against femicide and demand actions from the government. I feel like our government fails to protect us, since femicide was declared a national crisis nothing has changed. Women are still being murdered daily. The numbers continue to rise and it’s devastating.

The perpetrators for the most part, remain free. There has been an outcry from women of the country calling on government to crack down on men who are responsible for femicide. Nowhere is safe and no woman is immune to femicide. Today its someone else tomorrow it might be me.

I believe femicide should not be dealt with only once it has happened but it should also be prevented. It is obvious that all the hashtags have not been able to change the narrative that says the lives of women don’t matter. Will it ever end?

We are killed by the same people who are suppose to protect us and keep us safe. South African men you can do better at protecting women and help us to break this curse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top