Izithuthuthu ezixabisa i10 million azikho semgangathweni wokuthutha izigulane

UMphathiswa wezempilo uGqirha Zweli Mkhize ubhengeze ukuba izithuthuthu ezixabisa ishumi lezigidi (10 Million) ebeziza kuthutha abantu abagulayo kwi phondo lase Mpuma Koloni azikho semgangathweni wokuthutha izigulane. Kwaye isebe lezempilo lase Mpuma Koloni zange libonisane naye phambi kokuba lisungule ezi zithuthuthu. Oku kuza emva kokuba ilungu lombutho ophikisayo iDemocratic Alliance uSiviwe Gwarumbe embuze ukuba ezi zithuthuthu ingaba zikulungele na ukuthutha izigulane. UMkhize uthe ulixelele ke iphondo lase Mpuma Koloni ukuba lingazisebenzisi ezi izithuthuthu njenge zithuthi zokuthutha izigulane.

Ngomhla weshumi elinesibini kwinyanga yeSilimela uGqirha Zweli Mkhize nabasemagunyeni kwisebe lezempilo laseMpuma Koloni bebebambe umsitho wokunikezele ngezithuthuthu ezintandathu, bebonisa ngazo ukuba zinendawo zokulala, nalapho izigulane zizokwazi ukufuma unyango olukhawulezileyo. Iphondo lase Mpuma Koloni beliqashe inkampani yase Qonce ukuba yenze ezi zithuthuthu.

Lo mba wezi zithuthuthu uye wenza isanxwe kakhulu kumakhasi onxibelelwano, nakuluntu loMzantsi Afrika jikelele, ingakumbi abantu base Mpuma Koloni kuba I zithuthi ezithutha izigulane zinqongophele kwaye zithatha ixesha elide ukufika. Abanye abantu abagulayo bade basweleke kuba bengafumenanga unyango ngokukhawuleza. Ukungabikho kwezithuthi ezithutha izigulane kubeka impilo zabantu engciphekweni ezinye izigulane zide ziswelekele emakhayeni azo, abanye hamba imigama emide ukuze bafumane unyango.

Eyona nto endivisa ubuhlungu ngayo yonke le nto eyenzeka ephondweni kuba urhulumente uyayazi kodwa uthule akathathi manyathelo. Kwayena Gqr. Zweli Mkhize wayeziqhwabela izandla ezi zithuthuthu, uyibone nini ngoku into yokuba azikho semgangathweni wokuthutha izigulane, wade wavuma ukuba zisetyenziswe. Abantu bayasweleka mihla le ngenxa yokungakhathalelwa lisebe lezempilo kweli phondo.

Le ncitho engaka yemali ngeyithenge imoto zokwenene yezigulane hayi le ndlalo abaphathiswa bayenzayo. Okanye ngebethenge neebhedi ngayo ngoba izibhedlele zase Mpuma Koloni azinazo iibhedi ezaneleyo abantu bade balale ezitulweni ngenxa yokungabikho kwebhedi. Zininzi ingxaki ezijongene ne Mpuma Koloni kodwa abasemagunyeni bathenga izithuthuthu ezingabalulekanga ngemali.

Health Minister Dr. Zweli Mkhize has announced the controversial scooters purchased by the Eastern Cape Health Department to transport patients did not meet the basic criteria for transporting patients. He was responding to a Parliamentary question by Democratic Alliance MP Siviwe Gwarube who wanted to know if the scooters were suitable for transporting patients and whether the national Health Department was consulted before the procurement.

On 12 June, Health Minister Dr. Zweli Mkhize and Eastern Cape Health MEC Sindiswa Gomba unveiled six medical scooters fitted on the side with a bed, overhead gazebo with a first aid kit and oxygen on board. The province awarded a King Williamstown company the R10-million tender to procure the 100 scooters.

The launch of medical scooters sparked outrage across the country with some people accusing the department of corruption. People in the Eastern Cape end up dying in their homes due to the shortage of ambulances. Some people are forced to walk kilometres resulting in cases of death because of the time it takes to receive medical attention. The dire shortage of ambulances in the Eastern Cape is putting the lives of the people in danger.

I’m deeply hurt by the minister’s utterances as; he formed part of the launch. If indeed he saw that the medical scooters do not meet the criteria for transporting patients, why is he saying that only now. He should have raised this concern prior to its launch. People are dying in Eastern Cape hospitals due to carelessness.

This wasted money on medical scooters was supposed to be used to buy ambulances or the beds. People are sleeping on the chairs in hospitals whilst the provincial government is not prioritising the needs of the patients. The pandemic has brought to light many discrepancies within our government. Medical scooters were not an emergency.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: