Blog page

‘Maliphume isela elinguZuma e-ofisini’ #UniteBehind (isiXhosa)

Ekapa- Amaqela ngamaqela wamatshantliziyo ebebambe umngcelele osingise ePalamente ngoMvulo ngelokufaka uxinzelelo kumalungu wasePalamente ukuba aguzul’ uMongameli Zuma kuvoto lokungamthembi oluzobanjwa ngomso. Lomngcelele ubuzinyaswe liwaka labantu ubuququzezelwe phantsi kwegama u #UniteBehind neyingqokelela yamaqela afana ne- Equal Education, Right 2 Know, SaveSA, Cosatu kunye namanye amaqela ezolopitiko. Isithethi esiphambili uMcebisi Jonas sithe ‘eyona mpazamo sayenzayo ngo-1994 yayikukunikezela […]

UCT completes inquiry against two SRC members | Kwalo ya dipelaelo tšatlhorišo le go kata, kgahlanong le baithuti ba ba bedi Yunibesithing ya Motse Kapa. 

Staff Reporter  Translated by: Tšhegofatsho Mabutla Scroll down for English Bekeng ye e fetilego, Yunibesithi ya Motse Kapa e humane baetapele bja lekgotla la baithuti (SRC) ba hloka molato. Sephetho se se tlile ka morago ga dinyakišišo tša tlhorišo le go katwa ga morutwana mo khempasing.   Mmoledi wa Yunibesithi, Elijah Molohola, o re ba […]

POEM: My Hair | Meriri ya ka (Sepedi)

NOZIPHO MADLALA  TRANSLATED BY: HUNADI SEABELA & TŠHEGOFATSHO MABUTLA Scroll down for English version  Menwananyana ya boleta  E ngwathega fela  Ge e tsenatsena  Sehlopeng sa go buša sa maZulu. E kgobokane, E otsetše Hlogong ya ka. Afrika e kopana ka   Mphiri o tee Hlogong ya ka. Meriri ya ka. Lentšu la kganetšo, La go roba […]

POEM: If We Must Die (isiXhosa) 

Iguqulelwe ngu: Akha Tutu Scroll down for original English poem         Ukuba sifanele sife Ukuba sifanele sife Ukuba sifanele sife- makungabi ngokunga siziinkabi zehagu ezizingelwe zaza zashicilelwa ngokungenasidima ngoxa zirhangqwe zizinja ezizizisu zithe nca emqolo zikhonkotha ngenkohlakalo zihlekisa ngathi njengabaqalisekiweyo. Ukuba sifanele sife-Owu, masibhubhe sizizihandiba, ukuze igazi lethu elixabisekileyo lingachithakaleli ilize; ukuze nala […]

BREAKING NEWS: CPUT commits to insourcing | I-CPUT izimisele ukuqasha oonogada nabacoci

Sakhikhaya Dlala Scroll down for English Cape Town – Idyunivesithi I-CPUT ikhuphe ingxelo ngoMvulo ebonakalisa ukuzimisela kwaledyunivesithi ekuqesheni oonogada kunye nabacoci ababesaya kuqeshwa ziinkampani zabucala. Abasebenzi baseCPUT batyikitye izivumelwano zokuqala namhlanje emva kweengxoxo ezithathe iveki yonke ephelileyo. Oku kuza emva kokuba abafundi kunye nabasebenzi bakhokhelela ekuvalweni kwaledyunivesithi okwethutyana kwiveki ephelileyo. Eyona miba ibitshis’ ibunzi iquka: […]

Back To Top