Category: News

SASSA grant payment dates changed

The South African Social Security Agency (SASSA) has changed the payment dates for social grants. As from the month of May 2020, disability and older persons grants will be paid from the 4th day of the month while other grants will be paid from the 6th of every month. The grant payment for April was […]

Sizwe soMzantsi Afrika sizakuyoyisa iCorona

Nanjengoko ilizwe loMzantsi Afrika liku suku lwesihlanu liphantsi ko mmiselo wokuhlala ngendlu. UMongameli weli uCyril Ramaphosa ebethetha nesizwe ngorhatya lwayizolo. Lo ka Ramaphosa ubhengeze ukuba selinyukile inani labantu abosulelwe yintsholongwane ye-corona, bathathu abantu ababhubhe ngenxa yesi sifo kweli, logama abayi-1326 bosulelekile. UMongameli uthe uxhalabile ngokunwena kwe sifo ngoba amanani abantu abasulelekayo ayenyuka imihla ngemihla, uye […]

Back To Top