Category: Poetry

Poems written and/or performed in various languages.

POEM: If We Must Die (isiXhosa) 

Iguqulelwe ngu: Akha Tutu Scroll down for original English poem         Ukuba sifanele sife Ukuba sifanele sife Ukuba sifanele sife- makungabi ngokunga siziinkabi zehagu ezizingelwe zaza zashicilelwa ngokungenasidima ngoxa zirhangqwe zizinja ezizizisu zithe nca emqolo zikhonkotha ngenkohlakalo zihlekisa ngathi njengabaqalisekiweyo. Ukuba sifanele sife-Owu, masibhubhe sizizihandiba, ukuze igazi lethu elixabisekileyo lingachithakaleli ilize; ukuze nala […]

UMBONGO: Iyakhala Imbongi! 

By: SoulNature Halala kaloku ma Afrika iyakhala imbongi Yingxubakaxaka yantoni nale yonakalisa ilizwe lakowethu Ngumbhodamo wantoni nalo uzisa intiyo kwisizwe sokhokho Ngumbhadamo wantoni nalo udala iyantlukwano kumzi kaNtu Ewe kaloku ithi yakuxaka ze ixake nee nkonde nee nkondekazi ibizwe ngokuba yintsumantsumane Ithi yakuxaka kaloku ibe libholo elixake noosiyazi nditsho nee Kumkani zezizwe na kakade Kuthi […]

Back To Top