Tag: CPUT Insourcing

Update of the situation at CPUT Cape Town Campus | Kuqhubekani ngoku e-CPUT? #CPUTProtest

Simbarashe Nyatsanzi Ekapa – Ikhampasi yaseKapa ivuliwe kodwa mncinci umsebenzi owenzekayo obonakalayo. Bambalwa abafundi abakhoyo, ngabo babhalayo kuphela abasekhampasini. Oonogada babucala basekhona benxibe iimpahla zabo zomsebenzi bexhobe beficala, bame kwiikona ngeekona zekhampasi, kuyacaca ukuba balindele nantoni na enokwenzeka. Iingcango zivalive kwiifakhalthi ezininzi. Bakhona abasebenzi abambalwa ababonakala ekhampasini kodwa uninzi lwabo alubonakali. Funda lapha unobangela woqhankqalazo […]

What is going on at CPUT? #CPUTProtest

By: Simbarashe Nyatsanza The Cape Peninsula University of Technology’s Cape Town campus has been temporarily closed today after a major protest was staged by a group of students in support of the recently suspended #CPUT4 and disputes regarding the process of insourcing workers. Police and private security, armed with riot gear, were visibly on standby […]

BREAKING NEWS: CPUT commits to insourcing | I-CPUT izimisele ukuqasha oonogada nabacoci

Sakhikhaya Dlala Scroll down for English Cape Town – Idyunivesithi I-CPUT ikhuphe ingxelo ngoMvulo ebonakalisa ukuzimisela kwaledyunivesithi ekuqesheni oonogada kunye nabacoci ababesaya kuqeshwa ziinkampani zabucala. Abasebenzi baseCPUT batyikitye izivumelwano zokuqala namhlanje emva kweengxoxo ezithathe iveki yonke ephelileyo. Oku kuza emva kokuba abafundi kunye nabasebenzi bakhokhelela ekuvalweni kwaledyunivesithi okwethutyana kwiveki ephelileyo. Eyona miba ibitshis’ ibunzi iquka: […]

Back To Top