Tag: CPUT shutdown

BREAKING NEWS: Zinqunyanyisiwe izifundo eCPUT eKapa | CPUT Cape Town classes suspended

Sakhikhaya Dlala & Simbarashe Nyatsanzi Ekapa – Zinqunyanyisiwe izifundo namhlanje e-CPUT, kwikhampasi yaseKapa kulandela uqhankqalazo lwabafundi abakhalazela ukunqongophala kwamagumbi okulala. Abaphathi baledyunivesithi bagqibe ngelokuzivala iiklasi namhlanje emva koluqhankqalazo. Kwiinkcazelo ekhutshwe namhlanje, abaphathi batyhola abafundi ngokukhupha abasebenzi nabafundi kumagumbi okuphangela nokufunda kwanokutshiswa kwe-ofisi ekwiholo likawonke-wonke. “Kunqongophele amagumbi wokulala apha kule dyunivesithi, yiyo lento sizibandakanya koluqhankqalazo”, uphawule […]

Back To Top